Footer agbs unterschrift

Generelle brukervilkår for nettportalen til DKV EURO SERVICE GmbH + Co. KG

DKV EURO SERVICE GmbH + Co. KG

(heretter kalt "DKV"), Balcke-Dürr-Allee 3, 40882 Ratingen, Tyskland, ønsker deg, som bruker av nettstedet vårt velkommen, og takker for interessen.

Ansvar, omfang og kontraktsforhold

DKV EURO SERVICE GmbH + Co. KG, Ratingen, Tyskland (heretter også kalt: vi/oss) er ansvarlig for DKVs nettsider (heretter også kalt: "nettsted"/"nettportal") under domenet "dkv-mobility.com".

Bruken av DKVs nettsted er underlagt "generelle brukervilkår", med mindre det foreligger uttrykkelige bestemmelser fastsatt av lov. Tilleggsvilkår eller spesielle vilkår som har fortrinn for disse "generelle brukervilkårene" kan kanskje gjelde i individuelle, tilgangsbeskyttede områder, eller hvis vi har avtalt det med deg (eller også med en tredjepart som du opptrer for) i enkeltsaker. Du godtar disse vilkårene når du bruker, og så lenge du bruker, nettstedet vårt. Hvis du ikke (lenger) godtar disse vilkårene, skal du ikke (lenger) bruke nettstedet vårt.

Bruken av nettstedet vårt utgjør ingen – uansett betegnelse – kontrakt, ansettelse eller arbeidsforhold mellom deg og DKV.

Tjenester

DKV tilveiebringer informasjon og/eller dokumenter (heretter også kalt: "innhold") på nettstedet som du kan få tilgang til eller laste ned. Med mindre et gebyr er uttrykkelig oppgitt i individuelle tilbud, tilbyr vi tjenesten vår gratis (du påtar deg kun dine egne kostnader for tilkobling og kostnadene for [egne] tilgangsmidler som brukes).

Registrering, innlogging

Enkelte områder på nettstedet vårt kan kanskje bare åpnes med passord etter registrering. Du trenger ikke å registrere deg (for å få tilgang til disse områdene) mot DKV.

DKV kan når som helst også beskytte deler av nettstedet som tidligere var fritt tilgjengelig ved å kreve registrering (innlogging).

DKV har til enhver tid rett til, og med umiddelbar virkning, å tilbakekalle tilgangen du er gitt, uten at dette trenger å begrunnes, spesielt hvis du

  • (har) brutt de avtalte brukervilkårene,
  • (har) brutt dine plikter til å vise hensyn ved håndtering av innloggingsinformasjonen,
  • handler / har handlet i ond/uredelig hensikt, eller
  • ikke har brukt det tilgangsbeskyttede området på en god stund.

I forbindelse med registreringen, inngår du og DKV ytterligere avtalevilkår som skal henvises til separat i registreringsprosessen.

Databeskyttelse, dataoverføring

Du kan lese vår personvernerklæring om hvilke data vi samler inn, behandler og lagrer, samt hvordan vi beskytter dem. Bruken av vårt nettsted, herunder kontakt med oss, er på generelt grunnlag tillatt anonymt eller under et pseudonym.

Bruk, bruksrettigheter

Bruksrettigheter

Ved bruk av dette nettstedet gir DKV deg en ikke-eksklusiv og ikke-overførbar rett til å bruke innholdet utelukkende til dine egne formål, med mindre annet er avtalt i enkelttilfeller.

Innholdet skal ikke distribueres, leies ut eller på annen måte overføres til tredjeparter på noe som helst tidspunkt uten vårt uttrykkelige samtykke. Du skal ikke redigere eller oversette dokumentene som er deg gitt, eller hente ut utdrag av dem hvis du ikke (lenger) har vårt samtykke eller ikke har rett til å gjøre det i henhold til lovgivningen (f.eks. rett til å sitere).

Immateriell eiendom

Uavhengig av de nevnte bestemmelsene i denne delen av de generelle brukervilkårene, skal ikke informasjon, merkenavn og annet innhold på vårt nettsted som du ikke har rettigheter til å endre, kopiere, reprodusere, selge, leie ut, bruke, supplere med eller på annen måte anvende, foregå uten forutgående skriftlig tillatelse fra rettighetshaveren.

Utover bruksrettighetene som uttrykkelig er oppgitt ovenfor, gis du ingen ytterligere rettigheter av noe slag, spesielt til firmanavnet og industrielle eiendomsrettigheter (patenter, bruksmodeller, varemerker, osv.), og DKV er heller ikke forpliktet til å gi deg slike rettigheter på grunnlag av bruk.

Ansvar og garanti

Tilgjengeligheten til nettstedet er kun garantert innenfor rammene av de tekniske betingelsene. Midlertidig nedetid i tjenestene kan ikke utelukkes, og utgjør ikke noe grunnlag for eventuelle krav mot DKV.

Tjenester som ikke er underlagt et spesielt kontraktsforhold (herunder driften av dette nettstedet), kan når som helst avsluttes uten forutgående varsel.

Vær oppmerksom på at dataoverføring over Internett (f.eks. ved kommunikasjon på e-post), har sikkerhetshull og kan ikke fullstendig beskyttes mot tilgang fra tredjeparter. Hvis du er usikker, kan du kommunisere per post.

Ansvar for innhold

Innholdet på nettstedet vårt er nøye utarbeidet, og blir jevnlig oppdatert. Vi påtar oss imidlertid ikke noe ansvar for innholdets riktighet, fullstendighet og om det er oppdatert. Vi står ansvarlig for vårt eget innhold i henhold til generell lovgivning. Vi er ikke forpliktet til å overvåke eksternt innhold på nettstedet vårt – da spesielt gjesters innspill eller kommentarer – eller å undersøke omstendigheter som antyder ulovlig aktivitet. Vi skal fjerne innhold umiddelbart, så snart vi blir oppmerksom på et konkret brudd på lovgivningen som rettferdiggjør slik fjerning.

Bruken av innholdet på nettstedet vårt skjer på egen risiko – informasjonen som gis er kun til uforpliktende generell informasjon og er ment å forberede dine handlinger mer grundig om nødvendig, men erstatter ikke omfattende individuelle råd for en (kontraktsmessig) beslutning.

Du må således ikke stole på at informasjonen er korrekt, fullstendig eller oppdatert hvis sådan feil kan føre til tap for deg!

Ansvar for lenker

Dette DKV-nettstedet kan kanskje inneholde lenker til tredjeparts nettsteder (eksterne lenker). Slike nettsteder er ansvaret til de respektive operatørene.

DKV vil gjerne gi deg interessant og nyttig, men tidvis også kritisk, informasjon via eksterne lenker. Noen ganger er en lenke bare en (obligatorisk) kildehenvisning, og kan derfor ikke bare utelates. Bruken av eksterne lenker betyr derfor ikke at DKV står for innholdet bak henvisningen eller lenken som sitt eget, spesielt da det eksterne innholdet er (kan være) gjenstand for permanent endring.

DKV har etablert en intern prosess som sikrer at når eksternt innhold lenkes for første gang, sjekkes det innenfor de normale rammene for å se om det foreligger lovbrudd. Hvis det på dette tidspunktet et lovbrudd er helt åpenbart, vil denne lenken merkes på en spesiell måte (fremheves) – forutsatt at den eksterne lenken i det hele tatt er lagt ut (f.eks. fordi vi er forpliktet til å gjøre det). DKV har imidlertid ingen som helst innflytelse på gjeldende eller fremtidig utforming eller innhold på de eksterne nettstedene det er lenket til!

Hjelp oss med å gjøre Internett så fritt for lovformelige krenkelser som mulig: Hvis du oppdager en krenkelse på et nettsted vi har lenket til, ber vi deg sende oss en e-post eller ta kontakt med oss. Vi kan forsikre deg om at vi sjekker lenker til slikt innhold på nytt umiddelbart, og fjerner dem om det skulle være nødvendig.

Annet ansvar, ansvar for skadelig programvare (virus)

DKVs ansvar for materielle mangler og eiendomsrettsmangler skal reguleres av de nevnte bestemmelsene i disse generelle brukervilkårene – i alle andre henseender fraskriver DKV seg sitt ansvar for lettere uaktsomme pliktbrudd ved levering av tjenester, spesielt ved nedlasting av filer levert av DKV på nettstedet som nevnt heri, så langt disse ikke gjelder vesentlige kontraktsmessige forpliktelser eller er til skade for liv eller helse, eller krav i henhold til den tyske produktansvarsloven, krav om antakelse av kvalitetsgaranti eller krav for uredelig fortielse av en mangel. Erstatning for skader som følge av uaktsomt mislighold av viktige kontraktsforpliktelser er imidlertid begrenset til overskuelig skade typisk for kontrakten. Det samme gjelder pliktbrudd fra våre stedfortredende agenter.

DKV gjør sitt ytterste for å holde nettstedet og innholdet fritt for skadelig programvare (virus). DKV kan likevel ikke garantere at nettstedet og/eller dets innhold alltid er fritt for virus. For din egen beskyttelse, bør du alltid sørge for at egnede og oppdaterte forholdsregler for sikkerhet og virusprogrammer er på plass, før du laster ned og åpner innhold fra DKVs nettsted!

Det ovennevnte endrer ikke bevisbyrden til din ulempe.

Opphavsrett, tilleggsopphavsrett og bilderettigheter

Opphavsrett og tilleggsopphavsrett

Innholdet som publiseres på nettstedet dkv-mobility.com – herunder bilder – er underlagt opphavsrett og tilleggsopphavsrett. Enhver bruk utenfor grensene for gjeldende lov om opphavsrett krever skriftlig forutgående samtykke fra DKV eller rettighetshaverne (utarbeidende part).

Dette gjelder særlig for duplisering, redigering, oversettelse, lagring, bruk, bearbeiding eller reproduksjon av innhold i databaser eller andre elektroniske medier og systemer.

Duplisering eller videresending av individuelt innhold eller hele sider som ikke er godkjent, er ikke tillatt og kan eventuelt bli straffeforfulgt. Presentasjon av denne nettsiden i eksterne settinger er kun tillatt med skriftlig samtykke fra DKV.

Tredjepartsinnhold er merket som sådan – opphavsrett til sådan overholdes. Hvis du oppdager innhold på en av nettsidene våre som du mener krenker dine (eller andres) rettigheter, kan du sende oss en e-post eller ta kontakt med oss. Vi forsikrer deg om at vi vil avklare dette umiddelbart.

Rett til egne bilder ved fremstilling av personer

Personene som er avbildet på DKVs nettsted har samtykket til å publisere bildet på nettstedet vårt.

Dersom det til tross for nøye kontroll av innholdet har blitt publisert et bilde som du mener bryter med dette prinsippet, eller hvis du ønsker å få det publiserte bildet fjernet (tillatt tilbakekall av samtykke), kan du varsle DKV om dette skriftlig (dette kan gjøres på e-post eller faks ). Vi ber deg beskrive bildet så nøyaktig som mulig, og oppgi nettsiden det er lagt ut på.

DKV vil umiddelbart fjerne bildet/bildene fra de aktuelle nettstedene for DKV, og vil ikke lenger bruke det (dem) i fremtiden dersom publiseringen bryter med ovennevnte.

Annet, tilleggsavtaler, gjeldende lov

DKV påtar seg intet ansvar for at informasjon og/eller dokumenter også kan hentes ut eller lastes ned fra DKVs nettsted på steder utenfor Tyskland. Innholdet er ikke rettet mot personer som er bosatt i USA. Personer som er hjemmehørende i andre land må følge gjeldende (salgs)begrensninger for de korresponderende produktene og/eller tjenestene. Hvis det juridiske systemet som gjelder for deg ikke tillater deg tilgang til nettstedet vårt, kan det hende at du ikke kan gå inn på det.

Alle tilleggsavtaler skal skje skriftlig.

Tysk lov skal gjelde for ekskludering av FN-konvensjonen om kontrakter for internasjonalt salg av varer. Dette lovvalget gjelder kun for forbrukere i den grad dette ikke er i strid med ufravikelige lovfestede bestemmelser i landet hvor forbrukeren vanligvis er bosatt.

Brukervilkår oppdatert: 2018 · Forfatter: DKV

Be om å bli oppringt

Vil du også dra nytte av fordelene med DKV? Vi ringer deg gjerne tilbake.

For mer informasjon, kan du se vår databeskyttelseserklæring.

*Obligatoriske felt