Footer agbs unterschrift


Algemene gebruiksvoorwaarden voor het internetportaal van DKV EURO SERVICE GmbH + Co. KG

DKV EURO SERVICE GmbH + Co. KG (in wat volgt DKV), Balcke-Dürr-Allee 3, D-40882 Ratingen, heet u, de gebruikers van onze pagina’s, hartelijk welkom en bedankt u voor uw belangstelling.

Verantwoordelijkheid, geldigheidsgebied, contractuele verhouding

Voor de internetpagina’s (in wat volgt ook: website / internetportaal) van DKV op het domein »dkv-mobility.com« is DKV EURO SERVICE GmbH + Co. KG , Ratingen (in wat volgt ook: wij/ons) verantwoordelijk.

Het gebruik van de internetpagina’s van DKV gebeurt, voor zover wettelijke voorschriften niet dwingend gelden, in het kader van de ‘Algemene gebruiksvoorwaarden’. Op afzonderlijke, tegen toegang beveiligde gebieden of wanneer wij met u (respectievelijk ook met een derde, in wiens naam u handelt) in afzonderlijke gevallen iets dergelijks zijn overeengekomen, gelden eventueel aanvullende of bijzondere voorwaarden, die voorrang hebben op deze ‘Algemene gebruiksvoorwaarden’. U accepteert deze voorwaarden, wanneer en zolang als u onze website gebruikt. Wanneer u met deze voorwaarden niet (meer) akkoord gaat, dan mag u onze internetpagina’s niet (verder) gebruiken.

Door het louter gebruik van onze website ontstaat tussen u en DKV geen – hoe dan ook geformuleerde – opdracht-, arbeids- of aanstellingsverhouding.

Diensten

DKV houdt op zijn internetpagina’s informatie en/of documenten (in wat volgt ook: inhoud) beschikbaar, die u kunt oproepen of downloaden. Voor zover bij afzonderlijke aanbiedingen niet wordt gewezen op een betalingsplicht, bieden wij onze service kosteloos aan (u draagt alleen uw eigen verbindingskosten en de kosten voor de (eigen) gebruikte toegangsmiddelen zelf).

Registratie, login

Sommige gebieden van onze website zijn alleen na registratie toegankelijk en door middel met een wachtwoord. Op een registratie (om toegang te krijgen tot deze gebieden) bestaat geen recht tegenover DKV.

DKV kan op elk moment ook tot nu toe vrij toegankelijke delen van zijn internetpagina’s door een aanmelding (login) beschermen.

DKV heeft het recht om een, u verleende, toegangsautorisatie op elk moment en met onmiddellijke ingang te herroepen, zonder dat dit hoeft te worden gemotiveerd, met name wanneer u

  • in strijd handelt/heeft gehandeld met de overeengekomen gebruiksvoorwaarden,
  • in strijd handelt/heeft gehandeld met uw zorgvuldigheidsplichten in de omgang met de toegangsgegevens,
  • handelt/heeft gehandeld met schadeberokkende/bedrieglijke opzet of
  • het toegangsbeveiligde gebied gedurende een langere periode niet heeft gebruikt.

In samenhang met de registratie worden tussen DKV en u aanvullende voorwaarden overeengekomen, waarop in het registratieproces apart wordt gewezen.

Gegevensbescherming, doorgeven van gegevens

Welke gegevens wij verzamelen, verwerken en opslaan en hoe wij deze beveiligen, kunt u lezen in onze Verklaring inzake gegevensbescherming. Het gebruik van onze internetpagina’s, inclusief opnemen van contact, is u in principe anoniem resp. onder pseudoniem toegestaan.

Gebruik, gebruiksrechten

Gebruiksrechten

DKV verleent u bij het gebruik van deze website, voor zover niet in afzonderlijke gevallen iets anders werd overeengekomen, een niet uitsluitend en niet overdraagbaar recht om de inhoud uitsluitend voor eigen doeleinden te gebruiken.

De inhoud mag zonder onze uitdrukkelijke toestemming nooit aan derden verkocht, verhuurd of op een andere manier overgelaten worden. U mag ter beschikking gestelde documenten niet verwerken, vertalen of delen daarvan eruit lichten, wanneer u daarvoor onze toestemming niet (meer) bezit of niet bij wet daartoe het recht heeft (bijv. citaatrecht).

Geestelijke eigendom

Onafhankelijk van de voorheen benoemde voorwaarden in dit hoofdstuk van de Algemene gebruiksvoorwaarden mogen informatie, merknamen en overige inhoud van onze internetpagina’s, waarop u geen rechten bezit, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de rechtmatige eigenaar niet veranderd, gekopieerd, verveelvoudigd, verkocht, verhuurd, gebruikt, aangevuld of op een andere manier gebruikt worden.

Naast de hierboven uitdrukkelijk verleende gebruiksrechten worden u geen verdere rechten van welke aard dan ook, met name op firmanamen en op de industriële beschermingsrechten (patenten, gebruiksmodellen, merken enz.) verleend, noch is DKV verplicht om u op grond van het gebruik dergelijke rechten te verlenen.

Aansprakelijkheid en garantie

De beschikbaarheid van de website wordt alleen gegarandeerd voor zover technische mogelijkheden dit toelaten. Tijdelijke uitval van de dienst kan niet worden uitgesloten en motiveert geen eisen jegens DKV.

Diensten die niet vallen onder een bijzondere contractuele verhouding (waartoe ook de exploitatie van deze website zelf behoort), kunnen op elk moment onmiddellijk en zonder aankondiging worden stopgezet.

Gelieve er rekening mee te houden dat de gegevensoverdracht via het internet (bijv. bij de communicatie per e-mail) veiligheidshiaten bevat en niet waterdicht tegen de toegang door derden kan worden beschermd. Kies in geval van twijfel voor verzending per post.

Aansprakelijkheid voor inhoud

De inhoud van onze pagina’s werd en wordt zorgvuldig samengesteld en regelmatig geactualiseerd. Wij aanvaarden echter geen garantie voor de juistheid, volledigheid en actualiteit van de inhoud. Voor de eigen inhoud zijn wij verantwoordelijk volgens de algemene wetten. Wij zijn niet verplicht om toe te zien op de inhoud van derden op onze pagina’s – met name bijdragen van gasten of commentaren – of om op zoek te gaan naar omstandigheden die kunnen wijzen op een handeling in strijd met de wet. Wij zullen inhoud onmiddellijk verwijderen, zodra wij kennis hebben gekregen van een concrete schending van het recht, die rechtvaardigt dat deze wordt verwijderd.

Het gebruik van de inhoud op onze website gebeurt op eigen risico; de gegevens dienen alleen ter niet-bindende informatie, willen eventueel uw handelen meer gefundeerd voorbereiden, vervangen echter niet een grondig individueel advies alvorens ertoe over te gaan een (contractuele) beslissing te nemen.

Gelieve daarom niet te vertrouwen op de juistheid, volledigheid en actualiteit van de informatie, wanneer onjuistheden u schade zouden kunnen berokkenen!

Aansprakelijkheid voor links

Deze DKV website kan koppelingen naar websites van derden (externe links) bevatten. Zulke websites vallen onder de verantwoordelijkheid van de betreffende exploitant.

DKV wilt voor u door middel van externe links interessante en nuttige informatie, maar bij gelegenheid ook kritiek toegankelijk maken. Soms dient een link ook alleen maar tot (voorgeschreven) bronverwijzing en kan daarom niet gewoon worden weggelaten. Het plaatsen van externe links betekent derhalve niet dat DKV zich de achter de verwijzing of link liggende inhoud eigen maakt, des te meer aangezien de vreemde inhoud permanent wordt/kan worden gewijzigd.

DKV heeft een intern proces geïmplementeerd, dat garandeert dat bij de eerste koppeling aan externe inhoud deze in het gebruikelijke kader erop wordt gecontroleerd of er eventuele schendingen van rechten bestaan. Als op dat moment een schending van rechten herkenbaar is, dan wordt – voor zover de externe link dan überhaupt al wordt geplaatst (bijv. omdat wij daartoe verplicht zijn) – deze link gemarkeerd door een bijzondere voorstelling (accentuering). DKV heeft echter geen enkele invloed op de huidige en toekomstige vormgeving en op de inhoud van de gekoppelde vreemde pagina’s!

Help mee om het internet zo vrij mogelijk van schendingen van rechten te maken: Wanneer u zo’n link ontdekt op een pagina waarop wij een externe link hebben geplaatst, gelieve ons dan een e-mail te sturen of neem contact met ons op. Wij verzekeren u links naar zulke inhoud onmiddellijk nog eens te controleren en eventueel te verwijderen.

Overige aansprakelijkheid, aansprakelijkheid voor schadelijke software (virussen)

De aansprakelijkheid van DKV voor materiële en juridische gebreken richt zich naar de voornoemde bepalingen van deze Algemene gebruiksvoorwaarden; voor het overige sluit DKV zijn aansprakelijkheid bij dienstverleningen, met name bij het downloaden van de door DKV ter beschikking gestelde bestanden op de hier genoemde internetpagina’s voor licht nalatig plichtsverzuim uit, voor zover deze geen voor een contract wezenlijke plichten zoals leven, gezondheid of lichaam betreffen of in verband hiermee eisen volgens de wet inzake productaansprakelijkheid, eisen vanwege het overnemen van een kwaliteitsgarantie of eisen vanwege arglistig verzwijgen van een gebrek kunnen worden gesteld. De schadevergoeding wegens nalatige schending van wezenlijke contractuele plichten is echter beperkt tot de voor het contract typische, te voorziene schade. Hetzelfde geldt voor plichtsverzuim van onze plaatsvervangers.

DKV levert voortdurend inspanningen om de website en de inhoud daarop vrij te houden van schadelijke software (virussen). Niettemin kan DKV niet garanderen dat de website en/of de inhoud daarop altijd vrij is van virussen. Zorg daarom voor uw eigen veiligheid altijd voordat u inhoud van de internetpagina’s van DKV downloadt en opent, voor adequate en geactualiseerde voorzorgsmaatregelen en virusscanners!

De voornoemde regelingen brengen voor u geen nadelige verandering van de bewijslast met zich mee.

Auteurs- en fotorechten

Auteursrechten

De op de website dkv-mobility.com gepubliceerde inhoud — waartoe ook foto’s behoren — vallen onder het auteursrecht. Elk gebruik buiten de grenzen van het geldende auteursrecht vereist de voorafgaande schriftelijke toestemming van DKV resp. van de eigenaars van de rechten (auteurs).

Dit geldt met name voor verveelvoudiging, bewerking, vertaling, opslag, gebruik, verwerking resp. weergave van inhoud in databanken of andere elektronische mediums en systemen.

De ongeoorloofde verveelvoudiging of weergave van gedeeltelijke inhoud of complete pagina’s is niet toegelaten en kan zelfs strafbaar zijn. De voorstelling van deze website in vreemde frames is alleen toegelaten met schriftelijke toestemming van DKV.

Inhoud van derden is als zodanig gemarkeerd, hun auteursrechten worden in acht genomen. Wanneer u inhoud ontdekt op een pagina van ons waarvan u vermoedt dat deze uw rechten (of die van derden) schendt, gelieve ons dan een e-mail te sturen of neem contact met ons op. Wij garanderen u een onmiddellijke opheldering.

Recht op eigen foto bij afbeeldingen van personen

De op de internetpagina’s van DKV afgebeelde personen hebben hun toestemming verleend om de afbeelding te publiceren op onze internetpagina’s.

Indien ondanks zorgvuldige inhoudelijke controle een foto werd gepubliceerd waarvan u meent dat deze in strijd is met een principe, of wanneer u de verwijdering van de gepubliceerde foto wenst (toegelaten herroeping van de toestemming), dan kunt u dit DKV schriftelijk (gewoon per e-mail ) meedelen. Gelieve de foto zo nauwkeurig mogelijk te beschrijven en geef aan op welke pagina deze staat.

DKV zal de foto(’s) onmiddellijk verwijderen van de betreffende DKV webpagina’s en in de toekomst niet meer gebruiken, wanneer de publicatie in strijd is met het voornoemde.

Overige, nevenafspraken, toepasselijk recht

DKV aanvaardt er geen verantwoordelijkheid voor dat informatie en/of documenten van de DKV website ook op plaatsen buiten Duitsland opgeroepen of gedownload mogen worden. De inhoud is niet gericht tot personen met domicilie in de VS. Personen met domicilie in andere staten wordt verzocht om geldende (verkoop-)beperkingen voor de betreffende producten en/of dienstverleningen in acht te nemen. Wanneer de toegang tot onze website volgens de voor u geldende rechtsorde niet is toegelaten, dan mag u zich geen toegang daartoe verschaffen.

Alle nevenafspraken vereisen de schriftelijke vorm.

Duits recht geldt met uitsluiting van het UN-kooprecht. Voor consumenten geldt deze rechtskeuze slechts in zoverre, als deze niet in strijd is met dwingende rechtsbepalingen van de staat waar de consument zijn gewoonlijke verblijf heeft.

Stand van de gebruiksvoorwaarden: 2018 · Auteur: DKV

Terugbelverzoek

Wilt u ook profiteren van de voordelen van DKV? We bellen u graag terug.

Hallo

Naam bedrijf invullen svp.

E-mailadres invullen svp.

Telefoonnummer invullen svp.

Privacybeleid accepteren svp.

Lees voor meer informatie onze verklaring gegevensbescherming.

* Verplicht veld