Footer agbs unterschrift


Ogólne warunki korzystania z portalu internetowego DKV EURO SERVICE GmbH + Co. KG

DKV EURO SERVICE GmbH + Co. KG (dalej jako DKV), z siedzibą pod adresem Balcke-Dürr-Allee 3, 40882 Ratingen, serdecznie wita użytkowników naszych stron i dziękuje za zainteresowanie.

Odpowiedzialność, zakres obowiązywania, stosunek umowny

Za strony internetowe (zwane dalej również: witryną / portalem internetowym) firmy DKV na domenie dkv-mobility.com odpowiada DKV EURO SERVICE GmbH + Co. KG , Ratingen (zwana też dalej: my/nas).

Korzystanie ze stron internetowych DKV odbywa się, o ile nie obowiązują nadrzędne przepisy prawa, w ramach niniejszych „Ogólnych warunków korzystania”. W poszczególnych obszarach o zabezpieczonym dostępie lub jeżeli w jednostkowych przypadkach uzgodniliśmy to z użytkownikiem (ewentualnie również ze stroną trzecią reprezentowaną przez użytkownika), mogą obowiązywać uzupełniające lub szczególne warunki, nadrzędne wobec niniejszych „Ogólnych warunków korzystania”. Użytkownik akceptuje te warunki po wejściu na witrynę i przez cały czas korzystania z niej. W przypadku braku (dalszej) akceptacji tych warunków użytkownik nie może korzystać (dłużej) z naszych stron internetowych.

Zwykłe korzystanie z naszej witryny nie powoduje powstania między użytkownikiem a DKV stosunku umownego, pracy lub zatrudnienia, określanego dowolną nazwą.

Świadczenia

DKV udostępnia na swoich stronach internetowych informacje i/lub dokumenty (zwane dalej także treściami), do których można przejść lub je pobrać. Jeżeli w poszczególnych ofertach nie ma jednoznacznie mowy o obowiązkowej płatności, nasze usługi oferujemy bezpłatnie (użytkownik ponosi jedynie własne koszty połączenia oraz koszty (własnych) wykorzystywanych środków dostępu).

Rejestracja, logowanie

Niektóre obszary naszej witryny mogą być dostępne tylko po zarejestrowaniu i chronione hasłem. W zakresie rejestracji (w celu uzyskania dostępu do tych obszarów) nie można wnosić żadnych roszczeń wobec DKV.

DKV może w każdej chwili zabezpieczyć również dotychczas swobodnie dostępne części swoich stron internetowych poprzez konieczność rejestracji (logowania).

Firma DKV jest uprawniona do wycofania udzielonego uprawnienia do dostępu w każdej chwili i ze skutkiem natychmiastowym, bez konieczności uzasadniania, w szczególności w następujących przypadkach:

  • użytkownik narusza (naruszył) uzgodnione warunki korzystania,
  • użytkownik narusza (naruszył) obowiązek zachowania staranności podczas korzystania z danych dostępowych,
  • użytkownik postępuje/postępował z zamiarem uszkodzenia/oszukania lub
  • nie korzystał przez dłuższy czas z obszaru zabezpieczonego hasłem.

W związku z rejestracją między DKV a użytkownikiem uzgodnione zostają warunki uzupełniające, o których specjalna informacja podawana jest w procesie rejestracji.

Ochrona danych, przekazywanie danych

W naszej Polityce prywatności można przeczytać, jakie dane zbieramy, przetwarzamy i zatrzymujemy oraz w jaki sposób je zabezpieczamy. Korzystanie z naszych stron internetowych, w tym w ramach nawiązywania kontaktu, jest możliwe zasadniczo anonimowo lub pod pseudonimem.

Korzystanie, prawo do korzystania

Prawo do korzystania

DKV przyznaje użytkownikowi niniejszej witryny, o ile w poszczególnych przypadkach nie uzgodniono inaczej, niewyłączne i nieprzekazywalne prawo do wykorzystywania treści wyłącznie do własnych celów.

Treści bez naszej jednoznacznej zgody nie wolno nigdy sprzedawać, wypożyczać ani przekazywać w inny sposób stronom trzecim. Udostępnionych dokumentów użytkownikowi nie wolno edytować, tłumaczyć ani wybierać z nich fragmentów, jeżeli nie ma (jeszcze) na to naszej zgody albo nie jest uprawniony do tego na mocy prawa (np. prawa cytatu).

Własność intelektualna

Niezależnie od wymienionych wyżej w tym rozdziale postanowień ogólnych warunków korzystania, informacji, nazw handlowych i innych treści naszych stron internetowych, do których użytkownik nie ma własnych praw, nie może on modyfikować, kopiować, powielać, sprzedawać, wynajmować, wykorzystywać, uzupełniać bądź używać w jakikolwiek inny sposób bez uprzedniej pisemnej zgody właściciela praw.

Poza przyznanymi wyżej jednoznacznie prawami do korzystania, użytkownikowi nie zostają przyznane żadne inne prawa jakiegokolwiek rodzaju, w szczególności dotyczące nazw firmowych i prawa ochrony komercyjnej (patenty, wzory użytkowe, marki itd.), a ponadto firma DKV nie jest zobowiązana do przyznawania takich praw w wyniku korzystania.

Odpowiedzialność i gwarancja

Dostępność witryny jest zapewniona wyłącznie w ramach warunków technicznych. Nie można wykluczyć czasowej niedostępności usługi i nie uzasadnia to prawa to wnoszenia roszczeń przeciwko DKV.

Usługi, które nie podlegają szczególnemu stosunkowi umownemu (w tym prowadzenie niniejszej witryny) mogą zostać w każdej chwili zakończone bezterminowo i bez powiadomienia.

Należy pamiętać, że przesyłanie danych przez internet (np. w trakcie komunikacji mailowej) ma luki bezpieczeństwa i nie może ono zostać całkowicie zabezpieczone przed dostępem stron trzecich. W razie wątpliwości należy korzystać z poczty tradycyjnej.

Odpowiedzialność za treści

Treści na naszych stronach zostały i są opracowywane starannie oraz regularnie aktualizowane. Nie gwarantujemy jednak prawidłowości, kompletności ani aktualności treści. Za własne treści odpowiadamy zgodnie z ogólnie obowiązującymi przepisami prawa. Nie jesteśmy zobowiązani do nadzorowania treści zewnętrznych zamieszczanych na naszych stronach – w szczególności wpisów gości lub komentarzy – ani do badania w razie potrzeby tych, które noszą znamiona działania niezgodnego z prawem. Będziemy niezwłocznie usuwać treści, jeżeli dowiemy się o konkretnym naruszeniu prawa, które uzasadnia usunięcie.

Korzystanie z treści w naszej witrynie odbywa się na własne ryzyko, dane służą wyłącznie do przekazania niewiążących informacji ogólnych, mają za zadanie przygotowanie użytkownika do profesjonalnego działania, ale nie zastępują szczegółowego doradztwa indywidualnego pomagającego w podjęciu decyzji (w sprawie umów).

Dlatego nie należy polegać na prawidłowości, kompletności lub aktualności informacji, jeżeli ich nieprawidłowość mogłaby skutkować szkodami dla użytkownika!

Odpowiedzialność za łącza

W niniejszej witrynie DKV mogą znajdować się łącza do witryn stron trzecich (łącza zewnętrzne). Takie witryny podlegają zakresowi odpowiedzialności poszczególnych operatorów.

DKV za pośrednictwem łącz zewnętrznych chce udostępniać użytkownikom ciekawe i przydatne, a czasami również krytyczne informacje. Czasami łącze służy również do (wymaganego) odniesienia do źródła i dlatego nie wolno go pomijać. Wstawianie zewnętrznych łącz nie oznacza więc, że DKV traktuje treści, do których można przejść za pośrednictwem odniesienia lub łącza, jako własnych, zwłaszcza że treści zewnętrzne podlegają (mogą podlegać) stałym zmianom.

DKV opracowała własny proces wewnętrzny, który zapewnia, że po pierwszym połączeniu z treściami zewnętrznymi są one sprawdzane w typowym zakresie pod kątem ewentualnych naruszeń prawa. Jeżeli w tym momencie zauważone zostanie naruszenie prawa, to – o ile zewnętrzne łącze w ogóle zostało wstawione (np. ze względu na ciążący na nas obowiązek) – to łącze jest specjalnie oznaczone (wyróżnione). DKV nie ma jednak żadnego wpływu na aktualny i przyszły kształt oraz treści powiązanych stron zewnętrznych!

Użytkownik może pomóc w tym, aby w internecie występowało jak najmniej naruszeń prawa: W przypadku stwierdzenia takiego naruszenia na stronie, do której prowadzi nasze łącze, prosimy użytkownika o przesłanie wiadomości e-mail lub skontaktowanie się z nami. Zapewniamy, że niezwłocznie jeszcze raz sprawdzimy łącza do takich treści i w razie potrzeby usuniemy je.

Pozostały zakres odpowiedzialności, odpowiedzialność za oprogramowanie szkodliwe (wirusy)

Odpowiedzialność DKV za błędy rzeczowe i prawne wynika z wymienionych wyżej postanowień niniejszych ogólnych warunków korzystania; poza tym DKV wyklucza odpowiedzialność ze świadczenia serwisowe, w szczególności podczas pobierania (download) plików udostępnionych przez DKV na wymienionych tutaj stronach internetowych, z powodu naruszenia zobowiązań z powodu lekkiego zaniedbania, jeżeli nie dotyczą one istotnych zobowiązań umownych oraz życia, zdrowia bądź stanu fizycznego ani roszczeń wynikających z ustawy o odpowiedzialności cywilnej za produkt, roszczeń z powodu przejęcia gwarancji na właściwości lub roszczeń z powodu podstępnego przemilczenia wad. Odszkodowanie z powodu naruszeń istotnych warunków umownych z powodu zaniedbania jest jednak ograniczone do typowej dla umowy, przewidywalnej szkody. To samo dotyczy naruszenia obowiązków naszych podwykonawców.

DKV stale dąży do tego, aby witryna i zamieszczone w niej treści były wolne od szkodliwego oprogramowania (wirusów). Ponadto DKV nie może zagwarantować, że witryna i/lub zamieszczone w niej treści cały czas będą wolne od wirusów. Dlatego zawsze przed pobraniem i otwarciem treści stron internetowych DKV należy dla własnego bezpieczeństwa zadbać o odpowiednie i aktualne środki bezpieczeństwa oraz programy antywirusowe!

Poniższe zasady nie powodują zmian w zakresie ciężaru dowodu na niekorzyść użytkownika.

Prawo autorskie, ochrony pracy wykonawcy dzieła autorskiego i do zdjęć

Prawo autorskie i ochrony pracy wykonawcy dzieła autorskiego

Treści publikowane w witrynie dkv-mobility.com – do których zaliczają się również zdjęcia – podlegają prawu autorskiemu i ochrony pracy wykonawcy dzieła autorskiego. Każde wykorzystanie wykraczające poza obowiązujące prawo autorskie wymaga wcześniejszej pisemnej zgody firmy DKV lub właścicieli praw (autorów).

Dotyczy to w szczególności powielania, edycji, tłumaczenia, zapisywania, wykorzystywania, przetwarzania lub przekazywania treści w bazach danych bądź innych środkach i systemach elektronicznych.

Nielegalne powielanie lub przekazywanie poszczególnych treści bądź całych stron nie jest dozwolone i może być nawet karalne. Przedstawianie tej witryny w obcych ramkach jest dozwolone tylko po uzyskaniu pisemnej zgody firmy DKV.

Tylko te treści stron trzecich, których prawa autorskie są przestrzegane, są oznaczane jako takie. W przypadku zauważenia na naszej stronie treści, która może naruszać prawa użytkownika (lub inne) należy przesłać nam wiadomość e-mail lub skontaktować się z nami. Zapewniamy natychmiastowe wyjaśnienie sprawy.

Prawa do własnych zdjęć w przypadku zdjęć osób

Osoby przedstawione na zdjęciach firmy DKV wyraziły zgodę na opublikowanie zdjęcia na naszych stronach internetowych.

Jeżeli mimo starannej kontroli treści opublikowane zostanie zdjęcie, które może naruszać tę zasadę lub jeżeli użytkownik pragnie usunięcia opublikowanego zdjęcia (dozwolone wycofanie zgody), może przekazać taką informację firmie DKV pisemnie (w wiadomości e-mail lub faksem ). Należy jak najdokładniej opisać takie zdjęcie i podać, na której stronie się znajduje.

DKV niezwłocznie usunie zdjęcia z danych witryn DKV i w przyszłości nie będzie ich wykorzystywać, jeżeli publikacja będzie naruszać powyższe zasady.

Pozostałe informacje, uzgodnienia dodatkowe, stosowane prawo

DKV nie ponosi odpowiedzialności za możliwość wyświetlania lub pobierania informacji i/lub dokumentów z witryny DKV również poza Niemcami. Treści nie są skierowane do osób zamieszkałych w USA. Osoby zamieszkujące inne kraje powinny przestrzegać obowiązujących ograniczeń (sprzedaży) dla danych produktów i/lub usług. Jeżeli na podstawie przepisów prawa użytkownik nie ma dostępu do naszej witryny, nie może z niej korzystać.

Wszystkie uzgodnienia dodatkowe wymagają formy pisemnej.

Obowiązuje prawo niemieckie z wyłączeniem Konwencji Narodów Zjednoczonych o umowach międzynarodowej sprzedaży towarów. Dla użytkownika wybór tego prawa obowiązuje tylko w zakresie, w którym nie stoi ono w sprzeczności z przepisami prawa państwa, w którym znajduje się miejsce zwykłego pobytu użytkownika.

Stan warunków korzystania: 2018 · Autor: DKV

Poproś o oddzwonienie

Chcesz skorzystać również z zalet DKV? Z przyjemnością oddzwonimy do Ciebie.

Witaj !

Podaj nazwę firmy.

Wprowadź liczbę pojazdów.

Podaj swój numer telefonu, abyśmy mogli się z Tobą skontaktować.

Wprowadź swój kod pocztowy.

Zaakceptuj naszą politykę prywatności.

Przeczytaj tutaj Politykę prywatności.

* Pole wymagane