Footer agbs unterschrift

Generelle brugsbetingelser for internetportalen hos DKV EURO SERVICE GmbH + Co. KG

DKV EURO SERVICE GmbH + Co. KG

(i det følgende kaldet DKV), Balcke-Dürr-Allee 3, 40882 Ratingen,

byder jer, brugere af vores sider, velkommen og takker for jeres interesse.

Ansvar, anvendelsesområde, kontraktforhold

For internetsiderne (efterfølgende også: Hjemmeside / internetportal) fra DKV på domænet »dkv-mobility.com« er DKV EURO SERVICE GmbH + Co. KG, Ratingen (efterfølgende også: vi/os) ansvarlig.

Internetsider fra DKV anvendes, såfremt lovbestemte regler ikke tvingende gælder, i forbindelse med disse 'Generelle brugsbetingelser'. I enkelte, adgangsbeskyttede områder, eller hvis vi med dig (eller med tredjepart, hvis du handler i dennes navn) i enkelte tilfælde har aftalt sådanne, gælder evt. supplerende eller særlige betingelser, som går forud for disse 'Generelle brugsbetingelser'. Du accepterer disse betingelser, når og mens du besøger vores hjemmeside. Hvis du ikke (længere) er indforstået med betingelserne, må du ikke (længere) besøge vores internetsider.

Alene ved besøget af vores hjemmeside opstår der mellem dig og DKV ikke noget – uanset hvad det benævnes – ordre-, arbejds- eller ansættelsesforhold.

Ydelser

DKV viser på sine internetsider informationer og/eller dokumenter (efterfølgende også: indhold), som du kan læse eller downloade. Såfremt der ved enkelte tilbud ikke udtrykkeligt henvises til en betalingspligt, tilbyder vi vores service gratis (du afholder kun dine egne forbindelsesomkostninger og omkostningerne for (egne) dertil anvendte adgangsenheder).

Registrering

Nogle områder på vores hjemmeside er kun tilgængelige efter registrering og beskyttet med adgangskode. Der kan ikke stilles krav til DKV om registrering (for at få adgang til disse områder).

DKV kan til enhver tid også beskytte hidtil frit tilgængelige dele af sine internetsider med en tilmelding (login).

DKV er berettiget til at tilbagekalde en tildelt adgangsberettigelse når som helst og meddelt adgangsberettigelse, uden at skulle begrunde det, især hvis du

  • misligholder / har misligholdt de aftalte brugsbetingelser,
  • misligholder / har misligholdt din pligt til særlig påpasselighed med adgangsdataene,
  • handler / har handlet i skadelig / bedragerisk hensigt eller
  • i en længere periode ikke har gjort brug af det adgangsbeskyttede område.

I forbindelse med registreringen aftales supplerende betingelser mellem DKV og dig, som der særskilt henvises til i registreringsprocessen.

Databeskyttelse, videregivelse af data

Hvilke data, vi indsamler, behandler og opbevarer, kan du læse i vores databeskyttelseserklæring. Du må bruge generelt bruge vores hjemmesider, herunder også kontakte os, anonymt eller under pseudonym.

Brug, brugsrettigheder

Brugsrettigheder

DKV giver dig tilladelse til at bruge denne hjemmeside, såfremt der i enkelttilfælde ikke blev aftalt andet, en ikke-eksklusiv og ikke-overdragelig ret til at bruge indholdet udelukkende til egne formål.

Indholdet må uden vores udtrykkelige samtykke på intet tidspunkt sælges, udlejes eller på anden måde overlades til tredjemand. Du må ikke redigere, oversætte eller udtage dele fra de dokumenter, der stilles til rådighed, hvis du ikke (længere) har vores samtykke hertil eller iht. loven ikke er berettiget hertil (f.eks. citatret).

Ophavsret

Uafhængig af de ovenstående bestemmelser i dette kapitel af de Generelle brugsbetingelser må informationer, mærkenavne og andet indhold på vores internetsider, som du ikke ejer, hverken redigeres, kopieres, mangfoldiggøres, sælges, udlejes, anvendes, suppleres eller på anden måde udnyttes, uden forudgående skriftligt samtykke fra rettighedshaver.

Uden for de udtrykkeligt tildelte brugsrettigheder får du ingen yderligere rettigheder, uanset hvilken art, især til virksomhedsnavnet og beskyttelsesrettigheder (patenter, brugsmodeller, varemærker osv.), ej heller er DKV forpligtet til at give dig sådanne rettigheder pga. Brugen.

Ansvar og garanti

Hjemmesidens tilgængelighed garanteres kun inden for rammerne af de tekniske forhold. Evt. svigt af servicen kan ikke udelukkes og begrunder ingen krav mod DKV.

Services, som ikke er underlagt et særligt kontraktforhold (hvilket også gælder for driften af selve hjemmesiden), kan enhver til standses øjeblikkeligt og uden varsel.

Vær opmærksom på, at dataoverførsel på internettet (f.eks. ved kommunikation pr. e-mail) kan have sikkerhedsbrister og ikke kan beskyttes fuldstændigt mod adgang fra tredjemand. Vælg i tvivlstilfælde forsendelse med posten.

Ansvar for indhold

Indholdet på vores sider blev og bliver oprettet omhyggeligt og opdateres fortløbende. Vi påtager os dog intet ansvar for indholdets rigtighed, fuldstændighed og aktualitet. Vi er ansvarlige for vores eget indhold iht. de generelle love. Vi er ikke forpligtet til at overvåge eksternt indhold på vores sider – især tekster fra andre eller kommentarer – eller forske efter forhold, som henviser til en ulovlig handling. Vi vil omgående fjerne indhold, så snart vi får kendskab til en konkret retskrænkelse, som retfærdiggør, at det fjernes.

Brugen af indholdet på vores hjemmeside sker på eget ansvar; oplysningerne er kun beregnet til generel, uforpligtende information og skal evt. forberede, at du handler mere velbegrundet, men erstatter ikke en omfattende, individuel rådgivning mht. en (kontrakt-)beslutning.

Stol derfor ikke på informationernes rigtighed, fuldstændighed eller aktualitet, hvis fejl kan medføre en skade for dig!

Ansvar for links

Denne DKV hjemmeside kan indeholde links til tredjemands hjemmesider (eksterne links). Sådanne hjemmesider er underlagt de pågældende ejeres ansvar.

DKV vil ved hjælp af eksterne links gøre interessante oplysninger og nyttig viden, men til tider også kritiske tilkendegivelser tilgængelige. Nogle gange anvendes et link også kun som (foreskrevet) kildehenvisning og kan derfor ikke bare undlades. Implementering af eksterne links betyder derfor ikke, at DKV tager ejerskab over det indhold, der ligger bag henvisningen eller linket, især fordi eksternt indhold er / kan være underlagt en permanent forandring.

DKV har etableret en intern proces, som sikrer, at det ved første forbindelse til eksternt indhold inden for de gængse rammer kontrolleres, om der er evt. retskrænkelser. Hvis der på dette tidspunkt konstateres en retskrænkelse, vil dette link – såfremt det eksterne link så overhovedet indsættes (f.eks. fordi vi er forpligtet hertil) – blive markeret med en særligt symbol. DKV har dog ingen indflydelse på den nuværende og fremtidige udformning eller på indholdet på de tilknyttede eksterne sider!

Hjælp med til at gøre internettet så frit som muligt for retskrænkelser: Hvis du opdager en retskrænkelse på en side, som vi har linket til, så send en E-Mail eller tag Kontakt til os. Vi lover dig, at vi straks endnu engang vil kontrollere linkene for sådant indhold og evt. fjerne det.

Øvrigt ansvar, ansvar for skadelig software (virus)

DKV's ansvar for sags- og retsmangler retter sig efter de forudgående bestemmelser i disse Generelle brugsbetingelser; i øvrigt udelukker DKV sit ansvar ved serviceydelser, især ved download af filer, som stilles til rådighed af DKV på de her opførte internetsider med hensyn til uagtsomme pligtforsømmelser, såfremt de ikke vedrører væsentlige kontraktforpligtelser som liv, helbred eller legeme eller krav iht. produktansvarsloven pga. overtagelse af en beskaffenhedsgaranti eller krav pga. svigagtig fortielse af manglen. Skadeserstatning pga. uagtsom tilsidesættelse af væsentlige kontraktforpligtelser er dog begrænset til den kontrakttypiske, forudsigelige skade. Det samme gælder for pligtforsømmelse hos vores medhjælpere.

DKV bestræber sig hele tiden på at holde hjemmesiden og dens indhold fri for skadelig software (virus). Alligevel kan DKV ikke garantere, at hjemmesiden og/eller dens indhold altid er fri for virus. Sørg derfor altid for din egen skyld for passende og opdaterede sikkerhedsforanstaltninger og virusscannere, inden du downloader og åbner indhold fra DKV's hjemmesider!

De ovenstående bestemmelser bevirker ingen ændring af bevisbyrden til ulempe for dig.

Ophavsrettigheder, beskyttelse af ophavsrettigheder og billedrettigheder

Ophavsrettigheder og beskyttelse af ophavsrettigheder

Indhold, der er offentliggjort på hjemmesiden dkv-mobility.com – hvilket også omfatter billeder – er underlagt ophavsretten og beskyttelse af ophavsretten. Enhver brug uden for grænserne af den gældende ophavsret kræver et forudgående skriftligt samtykke fra DKV eller rettighedsejerne (forfatterne).

Dette gælder især for mangfoldiggørelse, redigering, oversættelse, opbevaring, genanvendelse, behandling eller gengivelse af indhold i database eller andre elektroniske medier og systemer.

Mangfoldiggørelse eller videregivelse af en del af indholdet eller fuldstændige sider uden tilladelse er ulovlig og kan endda være strafbar. Visning af denne hjemmeside i eksterne rammer er kun tilladt med skriftligt samtykke fra DKV.

Indhold fra tredjemand er markeret som sådan, og dennes ophavsrettigheder overholdes. Hvis du opdager indhold på en af vores sider, som krænker dine (eller andres) rettigheder, så send en E-Mail eller tag Kontakt til os. Vi lover dig omgående en afklaring.

Ret til eget billede ved personvisning

De på DKV's hjemmesider viste personer har givet deres samtykke til, at billederne vises på vores internetsider.

Hvis der på trods af omhyggelig kontrol blev publiceret et billede, hvor du mener, at det krænker dette princip, eller du ønsker, at et publiceret billede fjernes (tilladt tilbagekaldelse af samtykket), kan du meddele dette skriftligt til DKV (via E-Mail eller Fax ) . Beskriv billedet så nøjagtigt som muligt og oplys, på hvilken side det er.

DKV vil uden unødig forsinkelse fjerne billedet/billederne fra de pågældende DKV-hjemmesider og fremover ikke længere anvende dem, hvis publiceringen krænker ovenstående.

Andet, accessoriske begrænsninger, lovvalg

DKV påtager sig intet ansvar for, at informationer og/eller dokumenter også uden for Tyskland kan vises eller downloades fra DKV hjemmesiden. Indholdet henvender sig ikke til personer med adresse i USA. Personer med adresse i andre stater skal være opmærksomme på gældende (salgs-)begrænsninger for de pågældende produkter og/eller serviceydelser. Hvis du iht. den for dig gældende retsorden ikke har lov til at besøge vores hjemmeside, så må du ikke besøge den.

Alle accessoriske begrænsninger skal fastholdes skriftligt.

Tysk lov er gældende med undtagelse af FN's købelov. For forbrugere gælder dette lovvalg kun, hvis ikke tvingende lovbestemmelser i den stat, hvor forbrugeren normalt opholder sig, er i modstrid hermed.

Dato for brugsbetingelserne: 2018 · Forfatter: DKV

Få et uforpligtende tilbud nu!

Fordelene ved DKV Best-in-Class-rådgivningen: Altid ærlig og individuel rådgivning mht. tank- og servicekort.

Hej

Oplys navnet på din virksomhed.

Oplyst din e-mailadresse.

Oplys dit telefonnummer, så vi kan kontakte dig.

Bekræft vores databeskyttelsesbetingelser.

Læs databeskyttelsesbetingelserne her.

* Obligatorisk