Footer agbs unterschrift

Splošni pogoji uporabe za internetni portal družbe DKV EURO SERVICE GmbH + Co. KG

Družba DKV EURO SERVICE GmbH + Co. KG

(v nadaljevanju imenovana družba DKV), Balcke-Dürr-Allee 3, 40882 Ratingen,
prisrčno pozdravljamo vse uporabnice in uporabnike naše spletne strani in se vam zahvaljujemo za vaše zanimanje.

Odgovornost, področje veljavnosti, pogodbeno razmerje

Za internetne strani (v nadaljevanju tudi: spletna stran / internetni portal) družbe DKV pod domeno »dkv-mobility.com« je odgovorna družbaDKV EURO SERVICE GmbH + Co. KG, Ratingen (v nadaljevanju tudi: mi/nas/nam).

Spletne strani družbe DKV se uporabljajo, če ne veljajo nujno zakonski predpisi, v okviru teh Splošnih pogojev uporabe. Na posameznih področjih z zaščitenim dostopom, ali če smo z vami (oziroma tudi s tretjo osebo, za katero delujete) v posameznem primeru te dogovorili, veljajo po potrebi dopolnilni ali posebni pogoji, ki imajo prednost pred temi Splošnimi pogoji uporabe. Te pogoje sprejemate, če in kolikor dolgo uporabljate našo spletno stran. Če se s temi pogoji ne strinjate (več), naše internetne strani ne smete uporabljati (dalje).

Zgolj z uporabo naše spletne strani med vami in družbo DKV ne nastane nikakršno - kakor koli bi ga že imenovali - naročilo, delovno ali zaposlitveno razmerje.

Storitve

Družba DKV ima na svojih spletnih straneh pripravljene informacije in/ali dokumente (v nadaljevanju tudi: vsebine), ki jih lahko prikličete ali jih naložite na vaš računalnik. Če pri posameznih ponudbah ni izrecno opozorjeno na obveznost plačila, nudimo naš servis brezplačno (vi krijete le stroške svoje lastne povezave in stroške za (svoja) sredstva za dostop, ki jih uporabljate).

Registracija, prijava (logiranje)

Nekatera področja naše spletne strani so lahko dostopna le po registraciji in so zaščitena z geslom. Nasproti družbi DKV ne obstoji pravica do registracije (da bi dobili dostop do teh področij).

Družba DKV lahko ob vsakem času, dotlej prosto dostopne dele vaših internetnih strani, zaščiti s prijavo (logiranjem).

Družba DKV je upravičena, da vam s takojšnjo veljavnostjo prekliče upravičenost do dostopa, ki vam je bila dodeljena, ne da bi bila za to potrebna utemeljitev, zlasti če

  • kršite ali ste kršili dogovorjene pogoje uporabe;
  • kršite ali ste kršili dolžno skrbnost v ravnanju s podatki za dostop;
  • ravnate ali ste ravnali s škodljivim/goljufivim namenom ali
  • daljše obdobje niste uporabljali področja z zaščitenim dostopom.

V zvezi z registracijo so med vami in družbo DKV dogovorjeni dopolnilni pogoji, na katere je v postopku registracije posebej opozorjeno.

Varstvo podatkov, posredovanje podatkov

Katere podatke zbiramo, obdelujemo in shranjujemo ter kako jih varujemo, lahko preberete v naši Izjavi o varstvu podatko v. Uporaba naših spletnih strani, vključno z vzpostavitvijo stika, vam je načeloma dovoljena anonimno oz. pod psevdonimom.

Uporaba, pravice do uporabe

Pravice do uporabe

Družba DKV vam pri uporabi spletne strani daje, če v posameznem primeru ni bilo dogovorjeno drugače, ne izključno in neprenosljivo pravico, da vsebine uporabljate izključno za svoje namene.

Brez našega izrecnega soglasja vsebin nikdar ne smete prodajati, jih dajati v zakup ali jih na kakršen koli drug način prepuščati tretjim osebam. Dokumentov, ki so dani na voljo ne smete obdelovati, jih prevajati ali iz njih izločati posameznih delov, če za to nimate (več) našega soglasja ali po zakonu niste upravičeni do tega (npr. pravica do navajanja).

Intelektualna lastnina

Neodvisno od prej imenovanih določb v tem poglavju Splošnih pogojev uporabe informacij, blagovnih znamk in drugih vsebin naših internetnih strani, do katerih nimate lastnih pravic, brez predhodnega pisnega dovoljenja imetnika pravic ne smete spreminjati, kopirati, razmnoževati, prodajati, dajati v zakup, uporabljati, dopolnjevati ali jih na kakršen koli drug način koristiti.

Izven zgoraj izrecno dodeljenih pravic uporabe, vam niso dodeljene nobene nadaljnje pravice kakršne koli vrste že, zlasti ne do imena podjetja in obrtno zaščitenih pravic (patenti, uporabni vzorci, blagovne znamke itn.), družba DKV pa tudi ni obvezana, da bi vam na podlagi uporabe tovrstne pravice dodelila.

Jamstvo in odgovornost

Razpoložljivost spletne strani je zagotovljena le v okviru tehničnih danosti. Občasnih izpadov funkcij ni mogoče izključiti in z njimi niso utemeljeni zahtevki nasproti družbe DKV.

Funkcije, ki niso zavezane posebnemu pogodbenemu razmerju (k čemur sodi tudi delovanje te spletne strani), je mogoče ob vsakem času brez odpovednega roka in brez predhodne najave ukiniti.

Prosimo, da upoštevate, da prenos podatkov po internetu (npr. pri komunikaciji prek el. pošte) izkazuje varnostne vrzeli ter da ga ni mogoče dosledno zaščititi pred dostopom s strani tretjih oseb. V primeru dvoma uporabite navadno pošto.

Jamstvo za vsebine

Vsebine naših strani smo skrbno sestavili in jih sestavljamo ter jih redno aktualiziramo. Vendar pa za pravilnost, popolnost in aktualnost vsebin ne prevzemamo jamstva. Za svoje vsebine smo odgovorni po splošnih zakonih. Nismo obvezani, da bi nadzirali tuje vsebine na naših straneh – zlasti prispevke gostov ali komentarje – ali da bi raziskovali okoliščine, ki bi nakazovale na protipravno delovanje. Nemudoma bomo odstranili vsebine, za katere bomo izvedeli, da predstavljajo konkretno pravno kršitev, ki opravičuje odstranitev.

Vsebine na naši spletni strani uporabljate na lastno odgovornost; navedbe so namenjene le nezavezujoči splošni informaciji, ter bi naj po potrebi poglobljeno pripravile vaše ravnanje, vendar pa ne nadomeščajo podrobnega individualnega svetovanja za vašo (pogodbeno) odločitev.

Zato prosimo, da ne zaupate pravilnosti, popolnosti ali aktualnosti informacij, če bi vam njihova pomanjkljivost lahko povzročila škodo!

Jamstvo za povezave

Ta spletna stran družbe DKV lahko vsebuje povezave do spletne strani tretjih oseb (zunanje povezave). Takšne spletne strani so zavezane odgovornosti konkretnih upravljavcev.

Družba DKV vam želi s pomočjo zunanjih povezav omogočiti dostop do zanimivih informacij ali koristnih, občasno pa tudi kritičnih vsebin. Včasih je določena povezava potrebna tudi samo zaradi (predpisanega ) opozorila o viru ter je zato ni mogoče preprosto izpustiti. Postavljanje zunanjih povezav zato ne pomeni, da si želi družba DKV prilastiti vsebine, ki so za kazalko ali povezavo, zlasti ker so (lahko) tuje vsebine zavezane nenehnim spremembam.

Družba DKV je uveljavila interni proces, ki zagotavlja, da so ob prvi povezavi do zunanjih vsebin te nato v običajnem okvirju preverjene glede obstoja morebitnih pravnih kršitev. Če je v tem času razvidna pravna kršitev – v kolikor bo v tem primeru zunanja povezava sploh postavljena (npr. če smo do tega obvezani) – bo ta povezava označena s posebnim prikazom (oznako). Vendar pa družba DKV nima vpliva na aktualno in prihodnje oblikovanje kot tudi ne na vsebine povezanih tujih strani!

Prispevajte k temu, da bo internet karseda prost pravnih kršitev: Če odkrijete kakšno kršitev na določeni strani, za katero smo dodali zunanjo povezavo, vas prosimo, da nam pošljete el. pošto ali stopite v stik z nami. Zagotavljamo vam, da bomo povezave na takšne vsebine nemudoma še enkrat preverili in jih po potrebi odstranili.

Drugo jamstvo, jamstvo za škodljivo programsko opremo (virusi)

Jamstvo družbe DKV za stvarne in pravne napake se ravna po predhodno imenovanih določbah teh Splošnih pogojev uporabe; v ostalem družba DKV izključuje svoje jamstvo za kršitve obveznosti iz manjše malomarnosti, zlasti ob nalaganju na računalnik (download) datotek, ki jih je na teh internetnih straneh dala na voljo družba DKV, če te ne zadevajo pogodbeno bistvenih obveznosti, ter ne zadevajo življenja, zdravja, telesa ali pravic po Zakonu o jamstvu za proizvode, pravic zaradi prevzema garancije kakovosti ali pravic zaradi namernega zamolčanja določene napake. Odškodnina zaradi kršitve bistvenih pogodbenih obveznosti iz malomarnosti pa je omejena na pogodbeno tipično, predvidljivo škodo. Enako velja za kršitve obveznosti naših izpolnitvenih pomočnikov.

Družba DKV si nenehno prizadeva, da bi bile spletna stran in njene vsebine proste škodljive programske opreme (virusov). Družba DKV prav tako ne more garantirati, da so spletna stran in/ali njene vsebine vedno proste virusov. Zato ob nalaganju na računalnik in pred odpiranjem vsebin na internetni strani družbe DKV za lastno zaščito vedno poskrbite za ustrezne in aktualizirane varnostne ukrepe in protivirusni pregledovalnik!

Predhodne ureditve nimajo za posledico spremembe dokaznega bremena v vašo škodo.

Avtorske pravice, dodatne pravice in pravice do uporabe slik

Avtorske pravice in dodatne pravice

Vsebine, objavljene na spletni strani dkv-mobility.com — h katerim spadajo tudi slike — so zavezane varovanju avtorskih in dodatnih pravic. Za vsako uporabo zunaj mej veljavnega avtorskega prava je potrebno predhodno pisno soglasje družbe DKV oz. soglasje imetnikov pravic (avtorjev).

To velja zlasti za razmnoževanje, obdelavo, prevajanje, shranjevanje, koriščenje, predelavo oz. predvajanje vsebin iz bank podatkov ali drugih elektronskih medijev in sistemov.

Nedovoljeno razmnoževanje ali posredovanje posameznih vsebin ali celotnih strani ni dovoljeno in je lahko celo kaznivo. Prikaz te spletne strani v tujih okvirjih je dopustno samo s pisnim dovoljenjem družbe DKV.

Vsebine tretjih oseb so označene, njihove avtorske pravice je treba spoštovati. Če na kateri izmed naših strani odkrijete vsebine, za katere menite, da kršijo vaše (ali tuje) pravice, vas prosimo, da nam pošljete el. pošto ali stopite v stik z nami. Zagotavljamo vam takojšnjo razjasnitev.

Pravica do lastne slike pri upodobitvah oseb

Na internetnih straneh družbe DKV upodobljene osebe so soglašale s tem, da je njihova slika objavljena na naših spletnih straneh.

Če je bila kljub skrbni kontroli vsebine objavljena slika, za katero menite, da je kršila to načelo, ali če želite, da objavljeno sliko odstranimo (dopusten preklic soglasja), lahko to pisno sporočite družbi DKV (preprosto por el. poštoali po telefaksu ). Prosimo, da čimbolj natančno opišete sliko in navedete, na kateri strani se ta nahaja.

Družba DKV bo sliko oz. slike nemudoma odstranila z zadevnih spletnih strani družbe DKV in je v prihodnje ne bo več uporabljala, če objava krši predhodno navedeno.

Ostalo, dodatni dogovori, uporabljeno pravo

Družba DKV ne prevzema odgovornosti za to, da se sme informacije in/ali dokumente s spletne strani družbe DKV priklicati ali naložiti na računalnik tudi na krajih izven Nemčije. Vsebine niso naslovljene na osebe s prebivališčem v ZDA. Prosimo, da osebe z domicilom v drugih državah upoštevajo veljavne (prodajne) omejitve za ustrezne produkte in/ali storitve. Če vam zaradi za vas veljavnega pravnega reda dostop do naše strani ni dovoljen, do nje ne smete nadalje dostopati.

Vsi dodatni dogovori morajo biti pisni.

Velja nemško pravo z izključitvijo prodajnega prava UN. Za potrošnike velja ta izbira prava le v toliko, v kolikor temu ne nasprotujejo nujne pravne določbe države, v kateri ima potrošnik svoje stalno prebivališče.

Stanje pogojev uporabe: 2018 · avtor: DKV

Zahtevajte povratni klic

Ali bi želeli izkoristiti ugodnosti podjetja DKV? Z veseljem vam bomo vrnili klic.

Za dodatne informacije si preberite našo izjavo o varovanju podatkov.

* Obvezno polje