Footer agbs unterschrift

DKV EURO SERVICE GmbH + Co. KG internetinio portalo bendrosios naudojimo sąlygos

DKV EURO SERVICE GmbH + Co. KG (toliau DKV), Balcke-Dürr-Allee 3, 40882 Ratingen, sveikina Jus, mūsų puslapių naudotojus (-as), ir dėkoja už Jūsų susidomėjimą.

Atsakomybė, galiojimas, sutartiniai santykiai

DKV internetinę svetainę (toliau – Internetinė svetainė / interneto portalas), domenas »dkv-mobility.com« atsakinga DKV EURO SERVICE GmbH + Co. KG, Ratingen (toliau – mes).

Galima naudotis DKV internetiniais puslapiais, jeigu nėra privalomos įstatymuose numatytos nuostatos, remiantis „Bendrosiomis naudojimo sąlygomis“. Atskirose, apsaugotos prieigos zonose arba jeigu mes su Jumis (taip pat ir trečiaisiais asmenimis, kurių vardu Jūs dirbate) susitarėme kitaip, galioja papildomos arba specialios sąlygos, apimančios šias „Bendrąsias naudojimo sąlygas“. Jūs sutinkate su šiomis sąlygomis, jeigu ir kol naudojatės mūsų internetine svetaine. Jeigu su šiomis sąlygomis nebesutinkate, nebegalite naudotis mūsų interneto puslapiais.

Tiesiog naudojant mūsų interneto svetainę tarp Jūsų ir DKV nesudaromas užsakymų, darbo arba įdarbinimo santykis.

Paslaugos

DKV savo interneto puslapiuose pateikia informaciją ir (arba) dokumentus (toliau - turinys), kuriuos galite išsikviesti arba atsisiųsti. Jei atskiruose pasiūlymuose aiškiai nenurodyta, kad už paslaugas reikia mokėti, mes siūlome savo paslaugas nemokamai (jums tenka padengti tik savo prisijungimo ir naudojamų (savo) prieigos priemonių išlaidas).

Registracija, prisijungimas

Kai kurios mūsų internetinės svetainės zonos pasiekiamos tik po registracijos ir yra apsaugotos slaptažodžiu. DKV nereikalauja registracijos (norint gauti prieigą prie šių zonų).

DKV bet kuriuo metu registracijos reikalavimu gali apsaugoti iki šiol laisvai prieinamas internetinių puslapių dalis (Login).

DKV turi teisę bet kuriuo metu atšaukti Jums suteiktą prieigos teisę be paaiškinimo, ypač jeigu Jūs

  • nesilaikėte susitartų naudojimo sąlygų,
  • nesilaikėte rūpestingumo prievolės apdorojant prieigos duomenis,
  • dirbate (dirbote) kenkėjiškomis / apgavystės paskatomis arba
  • ilgesnį laiką nesinaudojote apsaugotos prieigos zona.

Registracijos atveju tarp DKV ir Jūsų priimamos papildomos sąlygos, apie kurias Jūs informuojamas registracijos proceso metu.

Duomenų apsauga, duomenų perdavimas

Mūsų duomenų apsaugos deklaracijoje galite perskaityti kokius duomenis mes renkame, apdorojame ir saugome. Mūsų interneto puslapių, taip pat ir kontaktinės formos, naudojimas yra anonimiškas arba galimas naudotis pseudonimu.

Naudojimas, naudojimo teisės

Naudojimo teisės

Internetinės svetainės naudojimo atveju DKV, jeigu nebuvo susitarta kitaip, Jums suteikiama išskirtinė ir neperduodama teisė turinį naudoti tik saviems tikslams.

Turinį be mūsų sutikimo draudžiama perduoti, panaudoti arba kitu būdu platinti tretiesiems asmenims. Jums pateiktus dokumentus draudžiama apdoroti, versti arba išimti jų dalis, jeigu Jūs neturite mūsų sutikimo arba teisės, remiantis įstatymu (pvz., citavimo teisė).

Intelektinė nuosavybė

Nepriklausomai nuo šiame „Bendrųjų naudojimo sąlygų“ skyriuje nurodytų nuostatų be raštiško teisės turėtojo sutikimo draudžiama keisti, kopijuoti, dauginti, parduoti, perduoti, naudoti, pildyti arba kitaip platinti informaciją, prekių pavadinimus ir kitą mūsų internetinių puslapių turinį.

Išskyrus aukščiau nurodytas naudojimo teises, Jums nesuteikiamos jokios kitos teisės, ypač į firmų pavadinimus ir kitas apsaugos teises (patentai, naudojimo pavyzdžiai, prekės ženklai ir t.t.). DKV neprivalo suteikti Jums jokių tokio tipo teisių.

Atsakomybė ir garantija

Internetinės svetainės prieinamumas užtikrinamas tik esant atitinkamoms techninėms sąlygoms. Galimi laikini trukdžiai, tačiau tai nesuteikia teisės reikšti pretenzijų DKV.

Paslaugos, kurios nėra specialus sutartinis susitarimas (įskaitant ir šios internetinės svetainės eksploatavimą) bet kuriuo metu gali būti neterminuotai ir be įspėjimo nutraukiamos.

Atkreipkite dėmesį, kad galimos duomenų perdavimo internetu saugumo spragos (pvz., bendraujant el. paštu) ir jų neįmanoma išvengti esant trečiųjų asmenų prieigai. Jeigu abejojate, rinkitės bendravimą paštu.

Atsakomybė už turinį

Šių puslapių turinys sudarytas ir sudaromas atidžiai bei yra nuolat aktualizuojamas. Mes nesuteikiame jokios garantijos už turinio teisingumą, išsamumą ir aktualumą. Mes atsakingi už turinį pagal bendrai galiojančius įstatymus. Mes neprivalome kontroliuoti svetimo turinio, galimai nurodančio neteisėtą veiklą, mūsų puslapyje – ypač svečių įrašų arba komentarų – arba jo tyrinėti, esant atitinkamoms aplinkybėms. Mes nedelsdami pašalinsime turinį, jeigu sužinosime apie konkretų teisės pažeidimą, dėl kurio būtinas turinio pašalinimas.

Už mūsų internetinės svetainės turinio naudojimą Jūs atsakote patys; duomenys yra tik bendroji informacija, padedanti pagrįsti Jūsų veiksmus, tačiau nepadeda priimti sprendimus.

Todėl nepasitikėkite informacijos teisingumu, išsamumu arba aktualumu, jeigu jūsų neteisingumas galėtų pakenkti Jums!

Atsakomybė už nuorodas

Ši DKV internetinė svetainė gali būti susieta su trečiųjų asmenų internetinėmis svetainėmis (išorinės nuorodos). Atsakomybę už tokias interneto svetaines prisiima atitinkami operatoriai.

DKV tokiomis išorinėmis nuorodomis nori Jums pateikti įdomią ir naudingą informaciją, bet kartais pateikia ir kritinės informacijos. Kartais nuoroda naudojama kaip šaltinio nuoroda, todėl ne taip paprasta iš jos išeiti. Išorinių nuorodų naudojimas nereiškia, kad DKV nusavina nuorodose esantį turinį, taip pat svetimi turiniai nuolat keičiasi (gali keistis).

DKV nustatė vidinį procesą, kuris užtikrina, kad pirmosios sąsajos su išoriniu turiniu metu jis būtų patikrintas, ar nekyla jokių teisinių nusižengimų. Jeigu pastebimas teisinis nusižengimas (jeigu išorinė nuoroda iš viso naudojama, pavyzdžiui, nes esame įsipareigoję), ši nuoroda išskiriama specialiu žymėjimu (žyma). DKV neturi jokios įtakos aktualiam ir būsimam vaizdavimui bei svetimų puslapių turiniui!

Prašome pagalbos internete padėti išvengti teisinių nusižengimų. Jeigu randate tokį puslapį, į kurį pateikiame išorinę nuorodą, parašykite mums el. laišką arba susisiekit su mumis. Užtikriname, kad nedelsdami dar kartą patikrinsime ir, jeigu būtina, pašalinsime tokį turinį.

Kita atsakomybė, atsakomybė už kenksmingus produktus (virusus)

DKV atsakomybė už pretenzijas dėl defektų ir teisinius nukrypimus nustatoma pagal nurodytas „Bendrąsias naudojimo sąlygas“; DKV neprisiima atsakomybės už paslaugas, ypač DKV pateiktų rinkmenų atsisiuntimą (Download) iš čia nurodytų internetinių svetainių, dėl prievolių pažeidimų, jeigu tai nėra susiję su esminėmis sutartyje numatytomis prievolėmis, gyvybe, sveikata arba kūnu, pretenzijų remiantis įstatymu dėl atsakomybės už žalą arba pretenzijų savybių garantijos arba pretenzijų dėl nutylėjimo apie trūkumus. Nuostolių atlyginimas dėl neatsargaus esminių įsipareigojimų pažeidimų ribojamas numatomų, sutartyje numatytų nuostolių. Tas pats galioja ir mūsų įgaliotų asmenų prievolių pažeidimams.

DKV nuolat stengiasi internetinį puslapį ir jo turinį apsaugoti nuo kenkėjų (virusų). DKV negali garantuoti, kad internetinė svetainė ir (arba) jos turinys bus nuolat apsaugota nuo virusų. Visada prieš atsisiųsdami ir atidarydami DKV internetinių puslapių turinį pasirūpinkite apsauga, siekdami imtis tinkamų ir aktualių apsaugos veiksmų ir naudokitės skeneriais nuo virusų!

Taisyklės neturi neigiamos įtakos įrodinėjamo naštos pokyčiams.

Autorių, paslaugos apsaugos ir vaizdo teisės

Autorių ir paslaugos apsaugos teisės

Internetinėje svetainėje dkv-mobility.com viešinamam turiniui, taip pat ir vaizdams, galioja autorių teisės. Jeigu ši informacija naudojama, viršijant šią autorių teisę, būtinas išankstinis DKV arba teisės turėtojo (autoriaus) sutikimas.

Tai ypač svarbu norint informaciją platinti, apdoroti, versti, saugoti, vertinti, keisti arba perduoti duomenų bazėse arba kitomis elektroninėmis priemonėmis ir sistemomis.

Draudžiama platinti arba perduoti atskirus turinius arba visus puslapius, o už tai gali būti baudžiama. Šių internetinių svetainių vaizdavimas svetimose erdvėse galimas tik su raštišku DKV sutikimu.

Nurodoma apie trečiųjų asmenų turinį bei saugomos autorių teisės. Jeigu puslapyje randate tokį turinį, apie kurį manote, kad jis pažeidžia Jūsų (arba kitų asmenų) teises, parašykite mums el. laišką arba susisiekite su mumis. Mes nedelsiant Jums viską paaiškinsime.

Teisė į nuosavą atvaizdą

DKV internetiniuose puslapiuose vaizduojami asmenys sutiko su Jų atvaizdo publikavimu mūsų internetiniuose puslapiuose.

Jeigu, nepaisant kruopščios kontrolės, buvo paviešintas atvaizdas, kuris, Jūsų manymu, neatitinka šių taisyklių arba pageidaujate, kad vaizdas būtų pašalintas (sutikimo atšaukimas), galite apie tai raštu informuoti DKV el. laišku arba faksu). Kuo tiksliau aprašykite vaizdą ir nurodykite, kuriame puslapyje jis randasi.

DKV nedelsiant pašalins šį (šiuos) vaizdą (-us) iš susijusių DKV internetinių puslapių ir ateityje jų nebenaudos, jeigu jo viešinimas prieštarauja aukščiau nurodytoms taisyklėms.

Kita, šalutiniai susitarimai, taikoma teisė

DKV neprisiima jokios atsakomybės už tai, kad informacija ir (arba) dokumentai iš DKV internetinės svetainės būtų peržiūrimi arba atsisiunčiami už Vokietijos Federalinės Respublikos ribų. Turinys nėra skirtas asmenims, gyvenantiems JAV. Asmenims, gyvenantiems kitose valstybėse, būtina laikytis atitinkamų produktų ir (arba) paslaugų galiojančių (pardavimo) apribojimų. Jeigu pagal galiojančią teisinę tvarką Jums nesuteikiama prieiga prie mūsų internetinės svetainės, Jūs neturite teisės į ją.

Visi šalutiniai susitarimai privalo būti priimti rašytine forma.

Galioja Vokietijos teisė, nepaisant JT pirkimų teisės. Naudotojams galimas teisės pasirinkimas tik tuo atveju, jeigu to neriboja valstybės teisinės nuostatos, kurioje yra naudotojo nuolatinė gyvenamoji vieta.

Naudojimo sąlygų sudarymas: 2018m. · autorius: DKV

Kontaktas

Ar taip pat norėtumėte pasinaudoti DKV pranašumais?

Mes jums paskambinsime.

Daugiau informacijos rasite mūsų pranešime dėl duomenų apsaugos.

* Privalomas laukas