Alumine osa agbs unterschrift

Üldised kasutustingimused DKV EURO SERVICE GmbH + Co. KG

DKV EURO SERVICE GmbH + Co. KG

(edaspidi "DKV"), Balcke-Dürr-Allee 3, 40882 Ratingen, Saksamaa,

tervitab teid, meie veebilehe kasutajaid, ja tänab teid huvi eest.

Vastutus, reguleerimisala, lepinguline suhe

DKV EURO SERVICE GmbH + Co. KG, Ratingen, Saksamaa (edaspidi ka: meie/me) vastutab DKV veebilehtede (edaspidi ka: "veebileht" / "internetiportaal") eest domeeni "dkv-mobility.com" all.

DKV veebilehtede kasutamise suhtes kohaldatakse "Üldisi kasutustingimusi", välja arvatud juhul, kui seadusesätted ei ole selgesõnaliselt kohaldatavad. Täiendavad või eritingimused, mis on käesolevate "Üldiste kasutustingimuste" suhtes ülimuslikud, võivad kehtida üksikutes juurdepääsuga kaitstud valdkondades või juhul, kui me oleme teiega (või ka kolmanda isikuga, kelle nimel te tegutsete) üksikjuhtudel sellises kokkuleppes kokku leppinud. Te nõustute käesolevate tingimustega, kui kasutate meie veebisaiti ja nii kaua, kui kasutate seda. Kui te ei nõustu (enam) käesolevate tingimustega, ei tohi te meie veebilehti (enam) kasutada.

Ainuüksi meie veebilehe kasutamine ei loo teie ja DKV vahel mingit lepingut, töölepingut või töösuhet, kuidas iganes seda ka ei nimetataks.

Teenused

DKV pakub oma veebilehtedel teavet ja/või dokumente (edaspidi ka "sisu"), millele saate juurdepääsu või mida saate alla laadida. Kui üksikutes pakkumistes ei ole selgesõnaliselt osutatud tasu, pakume oma teenust tasuta (te kannate ainult ise oma ühenduskulud ja kasutatud juurdepääsuvahendi kulud).

Registreerimine, sisselogimine

Meie veebisaidi mõnedele valdkondadele on juurdepääs ja parooliga kaitstud ainult pärast registreerimist. DKV vastu ei ole registreerimise nõuet (nendele aladele juurdepääsu saamiseks).

DKV võib igal ajal kaitsta ka oma veebilehtede varem vabalt kättesaadavaid osi, nõudes selleks registreerimist (sisselogimist).

DKV-l on õigus igal ajal ja viivitamatult tühistada teile antud juurdepääsuluba, ilma et see peaks seda põhjendama, eelkõige juhul, kui te

  • (on) rikkunud(d) kokkulepitud kasutustingimusi,
  • (on) rikkunud oma hoolsuskohustusi sisselogimisandmete käitlemisel,
  • tegutseb/on tegutsenud pahatahtlikult/pettuslikus kavatsuses või
  • ei ole pikema aja jooksul kasutanud juurdepääsuga kaitstud ala.

Seoses registreerimisega lepivad te ja DKV kokku täiendavates tingimustes, millele viidatakse eraldi registreerimisprotsessis.

Andmekaitse, andmeedastus

Meie privaatsuspoliitikast saate lugeda, milliseid andmeid me kogume, töötleme ja säilitame ning kuidas me neid kaitseme. Meie veebilehtede kasutamine, sealhulgas meiega kontakteerumine, on üldiselt lubatud anonüümselt või pseudonüümi all.

Kasutamine, kasutusõigused

Kasutusõigused

Selle veebisaidi kasutamisel annab DKV teile mitteeksklusiivse ja mitteülekantava õiguse kasutada sisu üksnes enda tarbeks, kui üksikjuhtudel ei ole kokku lepitud teisiti.

Sisu ei tohi igal ajal ilma meie selgesõnalise nõusolekuta levitada, rentida või muul viisil kolmandatele isikutele üle anda. Te ei tohi esitatud dokumente redigeerida ega tõlkida ega neist osi välja võtta, kui teil ei ole (enam) meie nõusolekut või kui teil ei ole selleks seadusest tulenevat õigust (nt õigus tsiteerida).

Intellektuaalomand

Sõltumata üldiste kasutustingimuste käesoleva peatüki eespool nimetatud sätetest ei tohi meie veebilehtede teavet, kaubamärke ja muud sisu, millele teil ei ole oma õigusi, muuta, kopeerida, paljundada, müüa, rentida, kasutada, täiendada või muul viisil kasutada ilma õiguste omaniku eelneva kirjaliku nõusolekuta.

Peale eespool selgesõnaliselt antud kasutusõiguste ei anta teile mingeid täiendavaid õigusi, eelkõige ettevõtte nimele ja tööstusomandi õigustele (patendid, kasuliku mudeli õigused, kaubamärgid jne.), samuti ei ole DKV kohustatud teile selliseid õigusi kasutamise alusel andma.

Vastutus ja garantii

Veebisaidi kättesaadavus on tagatud ainult tehniliste tingimuste raames. Ajutisi teenusehäireid ei saa välistada ja need ei anna alust nõuda DKV vastu mingeid nõudeid.

Teenused, mille suhtes ei ole sõlmitud erilepinguid (sealhulgas selle veebisaidi enda käitamine), võidakse igal ajal ilma ette teatamata peatada.

Pange tähele, et andmete edastamisel Internetis (nt e-posti teel) on turvaauke ja neid ei saa täielikult kaitsta kolmandate isikute juurdepääsu eest. Kahtluse korral valige posti teel edastamine.

Vastutus sisu eest

Meie lehekülgede sisu on hoolikalt koostatud ja seda ajakohastatakse regulaarselt. Me ei võta siiski mingit vastutust sisu õigsuse, täielikkuse ja ajakohasuse eest. Meie ise vastutame oma sisu eest vastavalt üldistele seadustele. Me ei ole kohustatud jälgima meie lehekülgede välist sisu - eelkõige külaliste panuseid või kommentaare - ega uurima asjaolusid, mis viitavad ebaseaduslikule tegevusele. Me eemaldame sisu kohe, kui saame teada konkreetsest seaduserikkumisest, mis õigustab sellist eemaldamist.

Meie veebisaidi sisu kasutamine toimub teie enda vastutusel; esitatud teave on ainult mittesiduvaks üldiseks informatsiooniks ja on mõeldud vajadusel teie tegevuse põhjalikumaks ettevalmistamiseks, kuid ei asenda põhjalikku individuaalset nõustamist (lepingulise) otsuse tegemiseks.

Seetõttu palun ärge usaldage teabe õigsust, täielikkust või ajakohasust, kui selle ekslikkus võib teile kahju tekitada!

Vastutus linkide eest

See DKV veebileht võib sisaldada linke kolmandate isikute veebilehtedele (välised lingid). Selliste veebisaitide eest vastutavad nende operaatorid.

DKV soovib pakkuda teile huvitavat ja kasulikku, kuid aeg-ajalt ka kriitilist teavet väliste linkide kaudu. Mõnikord on link lihtsalt (kohustuslik) allikaviide ja seetõttu ei saa seda lihtsalt ära jätta. Seetõttu ei tähenda väliste linkide seadmine, et DKV võtab viite või lingi taga oleva sisu enda omaks, eriti kuna väline sisu võib (võib) pidevalt muutuda.

DKV on kehtestanud sisemise protsessi, mis tagab, et kui väline sisu on esmakordselt lingitud, kontrollitakse seda tavapärases raamistikus, et näha, kas esineb õigusrikkumisi. Kui sel hetkel on ilmne õigusrikkumine, siis märgistatakse see link eriliselt (eristamine) - tingimusel, et väline link üldse seatakse (nt kuna me oleme kohustatud seda tegema). DKV-l ei ole siiski mingit mõju lingitud väliste veebisaitide praegusele ja tulevasele kujundusele või sisule!

Aidake meil muuta internet võimalikult vabaks õigusrikkumistest: kui leiate sellise rikkumise leheküljel, millele oleme seadnud välise lingi, saatke meile e-kiri või võtke meiega ühendust. Võime teile kinnitada, et me kontrollime sellise sisuga seotud linke kohe uuesti ja eemaldame need vajadusel.

Muu vastutus, vastutus pahavara (viiruste) eest

DKV vastutus oluliste puuduste ja õigusrikkumiste eest on reguleeritud käesolevate üldiste kasutustingimuste eespool nimetatud sätetega; muus osas välistab DKV oma vastutuse kergelt hooletu kohustuse rikkumise eest teenuste osutamisel, eelkõige DKV poolt siin nimetatud veebilehtedel pakutavate failide allalaadimisel, kui need ei puuduta olulisi lepingulisi kohustusi või elu, keha või tervise kahjustamist, samuti ei ole tegemist Saksa tootevastutuse seaduse kohaste nõuetega, kvaliteedigarantii ülevõtmise nõuetega ega nõuetega puuduse petturliku varjamise eest. Oluliste lepinguliste kohustuste hooletusest tingitud kahju hüvitamine piirdub siiski lepingule iseloomuliku prognoositava kahjuga. Sama kehtib ka meie asendusliikmete poolt toime pandud kohustuste rikkumise kohta.

DKV teeb kõik endast oleneva, et hoida veebileht ja selle sisu pahavara (viiruste) vaba. Sellest hoolimata ei saa DKV tagada, et veebisait ja/või selle sisu on alati viirusvabad. Teie enda kaitseks veenduge alati, et enne DKV veebilehe sisu allalaadimist ja avamist on kasutusel asjakohased ja ajakohastatud turvameetmed ja viirusetõrje programmid!

Eespool nimetatud sätted ei muuda tõendamiskohustust teie kahjuks.

Autoriõigused, autoriõigused, kaasnevad autoriõigused ja pildiõigused

Autoriõigus ja autoriõigused

dkv-mobility.com veebisaidil avaldatud sisu, sealhulgas pildid, kuuluvad autoriõiguse ja kaasnevate autoriõiguste alla. Igasugune kasutamine väljaspool kehtiva autoriõiguse piire nõuab DKV või õiguste omanike (autorite) eelnevat kirjalikku nõusolekut.

See kehtib eelkõige andmebaaside või muude elektrooniliste andmekandjate ja süsteemide sisu paljundamise, redigeerimise, tõlkimise, salvestamise, kasutamise, töötlemise või reprodutseerimise kohta.

Üksikute lehekülgede või tervete lehekülgede loata paljundamine või edastamine on keelatud ja võib olla isegi karistatav. Käesoleva veebilehe esitamine välisraamides on lubatud ainult DKV kirjalikul nõusolekul.

Kolmanda osapoole sisu on sellisena märgitud; selle autoriõigusi järgitakse. Kui avastate meie lehekülgedel sisu, mis teie arvates rikub teie (või teiste) õigusi, saatke meile e-kiri või võtke meiega ühendust. Kinnitame teile, et selgitame seda kohe.

Õigus oma kujutisele inimeste kujutamisel

DKV veebilehel kujutatud isikud on andnud nõusoleku pildi avaldamiseks meie veebilehtedel.

Kui vaatamata hoolikale sisukontrollile on avaldatud pilt, mis teie arvates rikub seda põhimõtet, või kui soovite, et avaldatud foto eemaldataks (lubatud nõusoleku tühistamine), võite sellest DKV-le kirjalikult teatada (lihtsalt e-posti või faksi teel ) . Palun kirjeldage pilti võimalikult täpselt ja märkige, millisel leheküljel see asub.

DKV eemaldab pildi(d) viivitamatult asjaomastelt DKV veebilehtedelt ja ei kasuta seda (neid) enam tulevikus, kui avaldamine rikub eespool nimetatut.

Muud, kõrvallepingud, kohaldatav õigus

DKV ei vastuta selle eest, et teavet ja/või dokumente võib DKV veebilehelt leida või alla laadida ka väljaspool Saksamaad. Sisu ei ole suunatud USAs elavatele isikutele. Isikud, kelle elukoht on teistes riikides, peaksid järgima vastavate toodete ja/või teenuste suhtes kehtivaid (müügi)piiranguid. Kui teie suhtes kohaldatav õigussüsteem ei võimalda teile juurdepääsu meie veebisaidile, siis ei tohi te sellele ligi pääseda.

Kõik lisakokkulepped nõuavad kirjalikku vormi.

Kohaldatakse Saksa õigust, välja arvatud ÜRO kaupade rahvusvahelise müügilepingu konventsioon. See õigusvalik kehtib tarbijate suhtes ainult niivõrd, kuivõrd sellega ei ole vastuolus selle riigi kohustuslikud õigusnormid, kus on tarbija tavapärane elukoht.

Kasutaja tingimused on ajakohastatud: Autor: J: DKV

Kontakt

Kas ka teie soovite kasutada DKV eeliseid?

Me helistame teile hea meelega tagasi.

Tere .

Palun sisestage oma ettevõtte nimi.

Palun sisestage oma e-posti aadress.

Palun sisestage oma telefoninumber, et saaksime teiega ühendust võtta.

Lisateabe saamiseks lugege palun meie andmekaitsedeklaratsiooni.

* Kohustuslik väli