Footer agbs unterschrift


Všeobecné podmínky používání pro internetový portál společnosti DKV EURO SERVICE GmbH + Co. KG

Společnost DKV EURO SERVICE GmbH + Co. KG (dále jen DKV), Balcke-Dürr-Allee 3, 40882 Ratingen, vás, uživatelky a uživatele našich stránek, srdečně vítá a děkuje za váš zájem.

Odpovědnost, rozsah platnosti, smluvní vztah

Za internetové stránky (dále také: webová stránka / internetový portál) společnosti DKV na doméně »dkv-mobility.com« odpovídá společnost DKV EURO SERVICE GmbH + Co. KG , Ratingen (dále také: my).

Používání internetových stránek společnosti DKV probíhá, pokud bezpodmínečně neplatí zákonné předpisy, v rámci těchto ‚Všeobecných podmínek používání‘. V jednotlivých sekcích s chráněným přístupem nebo pokud jsme s vámi (respektive i s třetí osobou, za kterou jednáte) v konkrétním případě používání takových sekcí sjednali, platí případně doplňující nebo speciální podmínky, které jsou nadřazeny těmto ‚Všeobecným podmínkám používání‘. Tyto podmínky akceptujete, pokud a dokud používáte naši webovou stránku. Pokud s těmito podmínkami (již) nesouhlasíte, nesmíte naše internetové stránky (dále) používat

Při pouhém používání naší webové stránky nevzniká mezi vámi a společností DKV žádný – jakkoliv označovaný – smluvní, pracovní nebo zaměstnanecký poměr.

Služby

Společnost DKV poskytuje na svých internetových stránkách informace a/nebo dokumenty (dále také: obsahy), které můžete vyvolávat nebo stahovat. Pokud není u jednotlivých nabídek výslovně uvedeno upozornění na povinnost úhrady, nabízíme naše služby bezplatně (sami nesete pouze vaše vlastní náklady na spojení a náklady za (vlastní) používané prostředky pro přístup na webové stránky.

Registrace, přihlášení

Některé sekce naší webové stránky mohou být přístupné pouze po zaregistrování a mohou být chráněné heslem. Na registraci (pro získání přístupu k těmto sekcím) není vůči společnosti DKV nárok.

Společnost DKV může dosud volně přístupné sekce svých internetových stránek kdykoliv začít chránit prostřednictvím přihlášení (Login).

Společnost DKV má právo kdykoliv a s okamžitým účinkem odvolat přístupové oprávnění, které vám udělila, aniž by to musela zdůvodňovat, zejména pokud

  • porušujete (jste porušili) sjednané podmínky používání,
  • porušujete (jste porušili) vaše povinnosti řádné péče při zacházení s přístupovými údaji,
  • jednáte / jste jednali s poškozujícím/podvodným úmyslem nebo
  • jste sekci s chráněným přístupem delší dobu nepoužili.

V souvislosti s registrací se mezi společností DKV a vámi sjednávají doplňující podmínky, na které je zvlášť upozorňováno během procesu registrace.

Ochrana osobních údajů, předávání údajů

Informace o tom, jaké údaje shromažďujeme, zpracováváme a ukládáme, si můžete přečíst v našem Prohlášení k ochraně osobních údajů.

Používání našich internetových stránek, včetně navázání kontaktu, je vám povoleno zásadně anonymně, resp. s použitím pseudonymu.

Používání, práva používání

Práva používání

Společnost DKV vám při používání této webové stránky, pokud v konkrétním případě nebylo sjednáno něco jiného, přiznává nevýhradní a nepřenosné právo na používání obsahů výhradně pro vlastní účely.

Obsahy se bez našeho výslovného souhlasu nikdy nesmí prodávat, pronajímat nebo jiným způsobem přenechávat třetím osobám. Poskytnuté dokumenty nesmíte upravovat, překládat nebo z nich činit výňatky, pokud k tomu (již) nemáte naše svolení nebo pokud k tomu nejste oprávněni podle zákona (např. právo na citace).

Duševní vlastnictví

Nezávisle na výše uvedených ustanoveních v této kapitole Obecných podmínek používání se informace, názvy značek a jiné obsahy našich internetových stránek, k nimž nevlastníte vlastní práva, nesmí bez předchozího písemného souhlasu majitele práv měnit, kopírovat, rozmnožovat, prodávat, pronajímat, používat, doplňovat ani jinak zhodnocovat.

Mimo výše výslovně přiznaných práv vám nejsou přiznána žádná další práva jakéhokoliv druhu, zejména práva na název firmy a komerční ochranná práva (patenty, užitné vzorky, značky atd.) a společnost DKV ani není povinna vám taková práva přiznat.

Ručení a záruka

Dostupnost webové stránky je zaručena pouze v rámci technických skutečností. Nelze vyloučit dočasné výpadky služby, přičemž tyto nezakládají žádné nároky vůči společnosti DKV.

Služby, které nepodléhají zvláštnímu smluvnímu vztahu (k čemuž patří i samotný provoz této webové stránky), lze kdykoliv okamžitě a bez ohlášení pozastavit.

Mějte na paměti, že přenos dat na internetu (např. při e-mailové komunikaci) vykazuje jisté bezpečnostní mezery a nelze je zcela ochránit proti přístupu třetích osob. V případě pochybností využijte poštu.

Ručení za obsah

Obsahy našich webových stránek byly a jsou pečlivě vypracovávány a pravidelně aktualizovány. Neručíme však za správnost, úplnost a aktuálnost obsahů. Za vlastní obsahy odpovídáme podle obecných zákonů. Nejsme povinni sledovat cizí obsahy na našich stránkách – zejména příspěvky návštěvníků nebo komentáře – nebo zkoumat okolnosti poukazující na protiprávní činnost. Obsahy okamžitě odstraníme, jakmile se dozvíme o konkrétním porušení práva, které opravňuje k odstranění obsahů.

Obsahy naší webové stránky používáte na vaše vlastní nebezpečí; údaje slouží pouze k nezávaznému obecnému informování, mají vás případně fundovaně připravit na vaše jednání, nenahrazují však individuální poradenství pro (smluvní) rozhodnutí.

Nespoléhejte se proto na správnost, úplnost nebo aktuálnost informací, pokud by pro vás jejich chybnost mohla mít za následek škodu!

Ručení za odkazy

Tato webová stránka společnosti DKV může obsahovat propojení na webové stránky třetích osob (externí odkazy). Takové webové stránky podléhají odpovědnosti příslušných provozovatelů.

Společnost DKV vám chce prostřednictvím externích odkazů zpřístupňovat zajímavé a užitečné informace, případně však i kritické informace. Někdy odkaz také slouží pouze k (předepsanému) uvedení zdroje, a proto jej jednoduše nelze vypustit. Uvádění externích odkazů proto neznamená, že si společnost DKV přivlastňuje obsahy skryté za odkazem, zvláště když cizí obsahy podléhají (mohou podléhat) permanentním změnám.

Společnost DKV vytvořila interní proces, který zaručuje, že při prvním propojení s externími obsahy je u těchto obsahů v běžném rámci prověřováno, jestli případně neporušují právo. Pokud je v tomto okamžiku patrné porušení práva, bude tento odkaz – pokud se externí odkaz vůbec použije (např. pokud je to pro nás povinné) – speciálně zobrazen (označen). Společnost DKV však nemá žádný vliv na aktuální a budoucí konfiguraci ani na obsahy propojených externích stránek!

Pomáhejte pokud možno zbavit internet porušování práv: Pokud takové porušení práva zjistíte na stránce, na kterou uvádíme externí odkaz, zašlete nám prosím e-mail nebo nás kontaktujte. Ujišťujeme vás, že odkazy znovu prověříme z hlediska takových obsahů a případně je odstraníme.

Ostatní ručení, ručení pro případ škodlivého softwaru (virů)

Ručení společnosti DKV za věcné a právní vady se řídí podle výše uvedených ustanovení těchto Všeobecných podmínek používání; v ostatních případech vylučuje společnost DKV své ručení při servisních službách, zejména při stahování (download) souborů poskytovaných společností DKV na zde uvedených internetových stránkách, za porušení povinností z nedbalosti, pokud se tato porušení netýkají žádných podstatných smluvních povinností a života, zdraví nebo těla nebo nejsou dotčeny nároky z důvodu převzetí záruky za jakost nebo nároky z důvodu záměrného zamlčení vady. Náhrada škody z důvodu nedbalostního porušení podstatných smluvních podmínek je však omezena na typickou smluvní, předvídatelnou škodu. Totéž platí pro porušení povinností našich zástupců.

Společnost DKV se neustále snaží, aby webová stránka a její obsahy nevykazovaly žádný škodlivý software (viry). Přesto společnost DKV nemůže zaručit, že webová stránka a/nebo jejích obsahy jsou neustále bez virů. Proto vždy před stahováním a otevíráním obsahů z internetové stránky společnosti DKV zajistěte za účelem vlastní ochrany přiměřená a aktualizovaná bezpečnostní opatření a skenování virů!

Výše uvedená ustanovení nezpůsobí změnu důkazního břemena ve váš neprospěch.

Autorské právo, právo na ochranu uměleckého výkonu a právo k obrázkům

Autorské právo a právo na ochranu uměleckého výkonu

Obsahy zveřejněné na webové stránce dkv-mobility.com — ke kterým patří i obrázky — podléhají autorskému právu a právu na ochranu uměleckého výkonu. Každé použití nad rámec mezí platného autorského práva vyžaduje předchozí písemný souhlas společnosti DKV, resp. majitelů práv (autorů).

To platí zejména pro rozmnožování, upravování, překlad, ukládání, zhodnocení, zpracování, resp. reprodukci obsahů v databázích nebo jiných elektronických médiích a systémech.Nepovolené rozmnožování nebo předávání jednotlivých obsahů nebo kompletních stránek není povoleno a může být dokonce trestné. Znázornění této webové stránky v cizích framech je přípustné pouze s písemným povolením společnosti DKV.

Obsahy třetích osob jsou jako takové označeny, jsou dodržována jejich autorská práva. Pokud na naší stránce objevíte obsahy, o nichž si myslíte, že porušují vaše (nebo cizí) práva, pošlete nám e-mail nebo nás kontaktujte . Zajistíme neodkladné vysvětlení.

Právo k vlastnímu obrázku při zobrazení osob

Osoby zobrazené na internetových stránkách společnosti DKV souhlasili s tím, abychom jejich obrázky publikovali na našich internetových stránkách.

Pokud byl navzdory pečlivé obsahové kontrole zveřejněn obrázek, o kterém si myslíte, že porušuje tuto zásadu, nebo pokud si přejete odstranění zveřejněných fotografií (přípustné odvolání svolení), můžete to společnosti DKV písemně sdělit (jednoduše e-mail nebo faxem ). Popište nám obrázek co nejpřesněji a uveďte, na jaké stránce se nachází.

Společnost DKV obrázek (obrázky) okamžitě odstraní z dotčených webových stránek společnosti DKV a v budoucnosti je již nebude používat, pokud je zveřejnění v rozporu s výše uvedeným.

Ostatní, vedlejší ujednání, použitelné právo

Společnost DKV neodpovídá za to, že se informace a/nebo dokumenty z webové stránky společnosti DKV smí vyvolávat nebo stahovat i na místech mimo Německo. Obsahy nejsou adresovány osobám s bydlištěm v USA. Osoby s bydlištěm/sídlem v jiných státech musí respektovat platná (prodejní) omezení pro příslušné produkty a/nebo služby. Pokud vám na základě právního řádu, který pro vás platí, není umožněn přístup na naši webovou stránku, nesmíte na ni vstupovat.

Veškerá vedlejší ujednání vyžadují písemnou podobu.

Platí německé právo s vyloučením obchodního práva OSN. Pro spotřebitele tato volba práva platí pouze do té míry, pokud tomu neodporují závazná právní ustanovení státu, ve kterém má spotřebitel své běžné místo pobytu.

Stav podmínek používání: 2018 · Autor: DKV

Vyžádejte si nyní nezávaznou nabídku!

Využijte všechny výhody poradenství od DKV, nejlepšího ve své třídě: vždy poctivé, individuální a především bezplatné poradenství ohledně pohonných hmot a servisních karet.

Zdravíme vás

Uveďte název své společnosti.

Uveďte svou e-mailovou adresu.

Uveďte své telefonní číslo.

Uveďte stát, v němž sídlí vaše společnost.

Vyjádřete souhlas s našimi pravidly pro ochranu soukromí.

Přečtěte si naše podmínky pro ochranu dat.

* Povinný údaj