Data protection


Informatie over gegevensbeveiliging van DKV Euro Service GmbH + Co. KG

Inhoudsopgave

I. Preambule

II. Verantwoordelijke instantie / Gemachtigde voor gegevensbescherming / Inspectiedienst

III. Begripsbepalingen / Definities

IV. Algemene grondslagen / Informatie

V. Registratie / Aanmaken van een gebruikersaccount

VI. Gegevensverwerking voor de beschikbaarstelling van de website / Verzamelen van logfiles

VII. Gebruik van cookies

VIII. Webanalyse

IX. Newsletter / Reclame / Social Media Plugins

X. Contactformulier en e-mail contact

XI. Rechten van betrokkenen

I. Preambule

Verantwoordelijk voor de internet aanbiedingen van DKV EURO SERVICE GmbH + Co. KG, kort: DKV is DKV, Ratingen (in wat volgt ook wij/ons).

In wat volgt willen wij u uitvoerig en in detail informeren, hoe wij uw privé gegevens beschermen en hoe een verwerking van persoonlijke data in het kader van onze websites en/of online aanbiedingen plaatsvindt. Persoonlijke gegevens worden zo snel mogelijk weer verwijderd en nooit zonder uw toestemming gebruikt of doorgegeven voor reclamedoeleinden.

Indien de volgende informatie niet toereikend of onduidelijk zou zijn, aarzel dan niet om contact op te nemen met ons contactpersoonvoor gegevensbescherming via de in punt II genoemde contactdetails.

II. Verantwoordelijke instantie / Gemachtigde voor gegevensbescherming / Inspectiedienst

Verantwoordelijke instantie

DKV EURO SERVICE GmbH + Co. KG

Balcke-Dürr-Allee 3

D-40882 Ratingen

Duitsland

Tel.: +49 2102 5518-0

Fax: +49 2102 5518-192

E-mail: info@dkv-euroservice.com

Website: www.dkv-euroservice.com

Gemachtigde voor gegevensbescherming

Aderhold Rechtsanwaltsgesellschaft mbH

Thorsten Sörup (externe functionaris voor gegevensbescherming)

DKV EURO SERVICE GmbH + Co. KG

Balcke-Dürr-Allee 3

40882 Ratingen

Duitsland

E-mail: datenschutz@dkv-euroservice.com

Bevoegde inspectiedienst

LDI Noordrijn-Westfalen

Postbus 20 04 44

D-40102 Düsseldorf

Duitsland

Tel.: +49 211 38424-0

Fax: +49 211 38424-10

E-mail: poststelle@ldi.nrw.de

Website: www.ldi.nrw.de

IV. Algemene grondslagen / Informatie

1. Omvang van de verwerking van persoonlijke gegevens

Wij verzamelen en gebruiken persoonlijke gegevens van onze gebruikers in principe alleen, voor zover dit voor de verlening en beschikbaarstelling van onze diensten en voor de beschikbaarstelling van onze web- of online aanbiedingen (inclusief mobiele apps) noodzakelijk is. Het verzamelen en gebruiken van persoonlijke gegevens voor andere doeleinden gebeurt in de regel alleen

(i) na toestemming van de gebruiker,

(ii) wanneer de verwerking gebeurt met het oog op de vervulling van het contract of

(iii) om gerechtvaardigde belangen te beschermen, voor zover niet de belangen of grondrechten en fundamentele mensenrechten van de betreffende persoon die de bescherming van de persoonlijke gegevens vereisen, overwegen.

Een uitzondering geldt voor het overige in zulke gevallen, waarin een voorafgaand inwinnen van toestemming om werkelijke redenen niet mogelijk of de verwerking van de gegevens door wettelijke voorschriften toegestaan is.

2. Wettelijke basis

Voor zover persoonlijke gegevens op basis van een toestemming van de betreffende persoon worden verwerkt, is art. 6 lid 1 lit. a DSGVO wettelijke basis voor de verwerking.

Bij de verwerking van persoonlijke gegevens ter vervulling van een contract waarbij de contractant de betreffende persoon is, is art. 6 lid 1 lit. b DSGVO de wettelijke basis; dit geldt ook voor verwerking die vereist is voor het treffen van maatregelen in het kader van voorovereenkomsten.

Als een verwerking van persoonlijke gegevens gebeurt ter vervulling van een juridische verplichting waaraan wij moeten voldoen, dan is art. 6 lid 1 lit. c DSGVO wettelijke basis. Voor het geval dat zaken van levensbelang voor de betreffende persoon of een andere natuurlijke persoon een verwerking van persoonlijke gegevens vereist maken, is art. 6 lid 1 lit. d DSGVO wettelijke basis.

Als een verwerking plaatsvindt om een gerechtvaardigd belang van onze onderneming of van een derde te beschermen en de belangen, grondrechten en fundamentele mensenrechten van de betreffende persoon niet zwaarder wegen dan het eerst genoemde belang, dan is art. 6 lid 1 lit. f DSGVO wettelijke basis van de verwerking.

3. Inwinnen van toestemmingen / Herroepingsrecht

Toestemmingen volgens art. 6 lid 1 lit. a DSGVO worden in de regel elektronisch ingewonnen. De toestemming wordt gegeven door het betreffende veld met het oog op documentatie en het verlenen van toestemming aan te vinken. Bij een elektronische verlening van toestemming wordt met het oog op de identificatie van de gebruiker daarbij de zgn. double-opt-in procedure ( https://www.onlinemarketing-praxis.de/glossar/double-opt-in ) toegepast, voor zover dit juridisch is vereist. De inhoud van de verklaring inzake toestemming wordt elektronisch geprotocolleerd.

Herroepingsrecht: gelieve er rekening mee te houden dat een eenmaal verleende toestemming op elk moment met gevolgen voor de toekomst – volledig of gedeeltelijk – kan worden herroepen; de rechtmatigheid van de op grond van de toestemming tot aan de herroeping geschiedde verwerking blijft hierdoor onaangetast. Gelieve een eventuele herroeping te richten aan de in punt II genoemde contactgegevens (verantwoordelijke instantie of gemachtigde voor gegevensbescherming).

4. Eventuele ontvangers van persoonlijke gegevens

Voor de beschikbaarstelling van onze web- en/of online aanbiedingen zetten wij deels derde dienstverleners in, die in het kader van de dienstverlening in onze opdracht en volgens instructie actief worden (opdrachtverwerkers). Deze dienstverleners kunnen in het kader van de dienstverlening persoonlijke gegevens ontvangen resp. met persoonlijke gegevens in aanraking komen en zijn derden resp. ontvangers in de zin van DSGVO.

In een dergelijk geval dragen wij er zorg voor dat onze dienstverleners voldoende garanties daarvoor bieden, dat adequate technische en organisatorische maatregelen zijn getroffen en dat verwerkingen zo worden uitgevoerd, dat ze in samenhang zijn met de eisen van deze verordening en de bescherming van de rechten van de betreffende persoon garanderen (vgl. art. 28 DSGVO).

Voor zover een overdracht van persoonlijke gegevens aan derden en/of ontvangers plaatsvindt buiten een opdrachtverwerking, verzekeren wij dat dit uitsluitend gebeurt in overeenstemming met de eisen van DSGVO (bijv. art. 6 lid 4 DSGVO), en alleen als er een adequate wettelijke basis (bijv. art. 6 lid 4 DSGVO, voor het overige zie punt IV.2) voorligt.

5. Verwerking van gegevens in zgn. derde landen

De verwerking van uw persoonlijke gegevens gebeurt in principe binnen de EU resp. de Europese Economische Ruimte (‘EER’).

Alleen in uitzonderingsgevallen (bijv. in verband met het inschakelen van dienstverleners voor webanalyse) kan het gebeuren dat informatie wordt overgedragen naar zgn. ‘derde landen’. ‘Derde landen’ zijn landen buiten de Europese Unie en/of het Verdrag over de Europese Economische Ruimte, waarin kan worden uitgegaan van een adequaat niveau van gegevensbescherming conform de normen van de EU.

Voor zover de overgedragen informatie ook persoonlijke gegevens bevat, verzekeren wij voor een dergelijke overdracht dat in het betreffende derde land of bij de betreffende ontvanger in het derde land een adequaat niveau van gegevensbescherming is gegarandeerd. Dit kan ook blijken uit een zogenaamd ‘Besluit waarbij een beschermingsniveau passend wordt verklaard’ van de Europese Commissie of worden verzekerd door toepassing van de zogenaamde ‘EU standaard contractuele clausules’. In het geval van ontvangers in de VS kan ook naleving van de principes van het zogenaamde ‘EU-US Privacy Shield’ een adequaat gegevensbeschermingsniveau garanderen. Meer informatie over de geschikte en adequate garanties voor de naleving van een gepast beschermingsniveau stellen wij u op verzoek graag ter beschikking; de contactgegevens vindt u aan het begin van deze informatie inzake gegevensbescherming. Informatie over de deelnemers aan het EU-US Privacy Shield vindt u bovendien hier www.privacyshield.gov/list.

7. Rechten van betrokkenen

DSGVO garandeert de door een verwerking van persoonlijke gegevens van betreffende personen vastgelegde rechten (zgn. rechten van betrokkenen, met name art. 12 tot art. 22 DSGVO). De afzonderlijke rechten van betrokkenen zijn in punt XI nader uiteengezet. Indien u een beroep wilt doen op een of meerdere van deze rechten, dan kunt u op elk moment contact met ons opnemen. Gelieve hiervoor de onder punt II vermelde contactmogelijkheden te gebruiken.

V. Registratie / Aanmaken van een gebruikersaccount

Voor bepaalde via onze websites en online aanbiedingen beschikbaar gestelde diensten en/of prestaties zijn een registratie en het aanmaken van een persoonlijke gebruikersaccount vereist. In het kader van de registratie en het aanmaken van een persoonlijke gebruikersaccount worden de volgende persoonlijke gegevens (‘verplichte opgaven’) door ons verzameld en opgeslagen. De gegevens worden niet doorgegeven aan derden:

 • Gebruikersnaam
 • Wachtwoord
 • Zakelijk e-mailadres van de gebruiker
 • Voornaam, achternaam, aanspreekvorm
 • Onderneming (indien relevant)
 • Adres
 • Staat, provincie en plaats van de onderneming

Op het moment van de registratie worden bovendien (i) het IP-adres van de gebruiker en (ii) datum en tijd van de registratie opgeslagen.

Daarnaast kunnen vrijwillige gegevens worden verstrekt. Tot deze gegevens kunnen bijv. telefoonnummer, faxnummer, GSM-nummer of opgaven over de onderneming zoals het aantal medewerkers, branche, grootte van wagenpark of vloot behoren. Verplichte opgaven die nodig zijn met het oog op de registratie, zijn in het invoermasker door een sterretje gemarkeerd als verplicht veld. Als de verplichte velden niet volledig en naar waarheid worden ingevuld, dan kan een registratie niet plaatsvinden. De aanmelding voor de registratie is pas dan afgesloten, als u na het invullen van de verplichte velden de link, in een door ons toegestuurde e-mail, bevestigt. Vrijwillige opgaven kunnen met name worden gebruikt met het oog op de verbetering van onze diensten.

1. Doel en wettelijke basis

Een registratie van de gebruiker gebeurt met als doel de toegang tot bepaalde inhoud en prestaties te beperken en/of te controleren, die wij in het kader van onze websites en/of online aanbiedingen uitsluitend ter beschikking stellen aan geregistreerde gebruikers. Een dergelijke registratie kan bovendien gebeuren met als doel de beschikbaarstelling van bepaalde inhoud en prestaties voor geregistreerde gebruikers in het kader van de vervulling van een contract en/of voor het treffen van maatregelen in het kader van voorovereenkomsten.

Wettelijke basis voor de verwerking van de gegevens met het oog op de registratie is bij het voorliggen van een toestemming van de gebruiker art. 6 lid 1 lit. a DSGVO. Als de registratie dient voor de vervulling van een contract waarvan de contractant de gebruiker is, of voor het treffen van maatregelen in het kader van voorovereenkomsten, dan is wettelijke basis voor de verwerking art. 6 lid 1 lit. b DSGVO. Voor zover de registratie gebeurt met als doel toegang te beperken en/of te controleren, is de bescherming van gerechtvaardigde belangen wettelijke basis, art. 6 lid 1 lit. f. DSGVO; het gerechtvaardigde belang ligt daarbij in de toegangsbeperking ter bescherming van de door ons ontwikkelde inhoud en informatie.

2. Verwijderen van gegevens en opslagduur

Als een registratie gebeurt in verband met de vervulling van een contract of voor het treffen van maatregelen in het kader van voorovereenkomsten (art. 6 lid 1 lit. b DSGVO), dan worden de registratiegegevens voor de duur van de betreffende opdracht of contractuele verhouding opgeslagen en na afloop van de duur van het contract resp. opzegtermijn rekening houdend met punt IV.6 verwijderd of geblokkeerd.

Als de registratie geen verband houdt met een vervulling van een contract of het treffen van maatregelen in het kader van voorovereenkomsten, dan worden de registratiegegevens rekening houdend met punt IV.6 verwijderd, zodra een registratie op onze internetsite ongedaan gemaakt, gewijzigd of door de gebruiker verwijderd wordt.

3. Mogelijkheid van herroeping en opheffing

Als gebruiker heeft u op elk moment de mogelijkheid om de registratie ongedaan te maken resp. te verwijderen. U kunt de over u opgeslagen gegevens op elk moment wijzigen. Als de gegevens (nog) vereist zijn voor de vervulling van een contract of het treffen van maatregelen in het kader van voorovereenkomsten, dan is een voortijdige verwijdering van de gegevens alleen mogelijk, voor zover contractuele of wettelijke verplichtingen die verwijdering niet in de weg staan.

VI. Gegevensverwerking voor de beschikbaarstelling van de website / Verzamelen van logfiles

Bij elke oproep van onze internetsite registreert ons systeem geautomatiseerd gegevens en informatie van het systeem van de oproepende computer. De volgende gegevens worden verzameld (in wat volgt ‘log-gegevens’):

 • informatie over het type browser en de gebruikte versie
 • het besturingssysteem van de gebruiker
 • de internet service provider van de gebruiker
 • het IP-adres van de gebruiker (geen persoonlijke gegevens)
 • datum en tijd van de toegang
 • websites waarvan uit het systeem van de gebruiker op onze internetsite belandt
 • websites die door het systeem van de gebruiker via onze website worden opgeroepen
 • bewegingen van de gebruiker op onze site

De genoemde log-gegevens maken het niet mogelijk om naar de gebruiker te refereren als persoon.

1. Doel en wettelijke basis

Het verzamelen en de verwerking van de log-gegevens, met name van het IP-adres, gebeurt met als doel de beschikbaarstelling van de inhoud op onze website aan de gebruiker, d.w.z. met het oog op de communicatie tussen de gebruiker en ons web- resp. online aanbod. Gedurende deze communicatie is een tijdelijke opslag van het IP-adres vereist. Dit is nodig voor de adressering van het communicatieverkeer tussen de gebruiker en ons web- en/of online aanbod resp. vereist om een beroep te kunnen doen op ons web- en/of online aanbod. Wettelijke basis voor deze gegevensverwerking – d.w.z. voor de duur van uw bezoek aan de website – is art. 6 lid 1 lit. b DSGVO respectievelijk § 96 TKG (Duitse wet op telecommunicatie) resp. § 15 lid 1 TMG (Duitse wet op telemedia).

Een verwerking en opslag van het IP-adres in logfiles voor andere doeleinden dan het communicatieproces gebeurt om de functionaliteit van onze web- en online aanbiedingen te verzekeren, met het oog op de optimalisering van deze aanbiedingen en om de veiligheid van onze systemen voor informatietechnologie te garanderen. Wettelijke basis voor opslag van het IP-adres voor andere doeleinden dan het communicatieproces is art. 6 lid 1 lit. f DSGVO (bescherming van gerechtvaardigde belangen) respectievelijk § 109 TKG.

2. Verwijderen van gegevens en opslagduur

De gegevens worden verwijderd, zodra ze voor het doel waarvoor ze werden verzameld niet meer vereist zijn. In het geval dat de gegevens worden geregistreerd om de website ter beschikking te stellen, gebeurt dit wanneer de betreffende sessie – het bezoek aan de website – is beëindigd. Een verdere opslag van log-gegevens inclusief het IP-adres met het oog op de veiligheid van het systeem gebeurt gedurende een periode van maximaal zeven dagen vanaf beëindiging van de toegang tot de pagina door de gebruiker. Een verdergaande verwerking en/of opslag van log-gegevens is mogelijk en toegelaten, mits de IP-adressen van de gebruikers na afloop van de voornoemde opslagtermijn van zeven dagen verwijderd of zodanig geanonimiseerd worden, dat een toewijzing van de log-gegevens aan een IP-adres niet meer mogelijk is.

3. Mogelijkheid van herroeping en opheffing

De registratie van log-gegevens voor de beschikbaarstelling van de website inclusief de opslag daarvan in logfiles binnen de voornoemde grenzen is dwingend vereist voor de exploitatie van de internetsite. Er bestaat derhalve geen mogelijkheid tot herroeping door de gebruiker. Dit geldt niet voor een verwerking van log-gegevens voor analysedoeleinden; dit gebeurt – afhankelijk van de telkens ingezette webanalyse tools en het soort gegevensanalyse (persoonsgericht / anoniem / pseudoniem) – in lijn met punt VIII.

VII. Gebruik van cookies

Onze website gebruikt cookies. Cookies zijn tekstbestanden, die in de internetbrowser resp. door de internetbrowser op het computersysteem van de gebruiker worden opgeslagen. Cookies bevatten geen programma’s en kunnen ook geen schadelijke code op uw computer plaatsen. Als een gebruiker een website oproept, dan kan er een cookie worden opgeslagen op het besturingssysteem van de gebruiker. Deze cookie bevat een karakteristieke tekenreeks, die een eenduidige identificatie van de browser mogelijk maakt als de website opnieuw wordt opgeroepen. Onze cookies bevatten geen persoonlijke gegevens, zodat uw privé sfeer beschermd is. Afhankelijk van het soort cookies en de mogelijkheid van de toewijzing van een cookie aan een IP-adres bestaat in principe echter de mogelijkheid om een persoonlijke referentie naar de gebruiker af te leiden. Een dergelijke toewijzing wordt door ons niet uitgevoerd resp. IP-adressen worden onmiddellijk geanonimiseerd om zo’n toewijzing uit te sluiten (zie in detail onder punt VIII).

Wij maken een onderscheid tussen (i) technisch noodzakelijke cookies, (ii) analyse cookies en (iii) cookies van derde providers:

(i) Technisch noodzakelijke cookies zetten wij in om ons web- en/of online aanbod meer gebruikersvriendelijk te maken. In technisch noodzakelijke cookies worden de volgende gegevens opgeslagen en overgedragen aan onze systemen:

 • Taalinstellingen
 • Informatie over het gebruikte eindapparaat / PC en de instellingen daarvan
 • Login informatie

(ii) Analyse cookies (ook zgn. sessie cookies) zetten wij in om het surfgedrag van de gebruiker op onze web- en/of online aanbiedingen te analyseren met het oog op reclame, marktonderzoek of voor de op vraag afgestemde vormgeving van onze aanbiedingen. De volgende gegevens worden via analyse cookies verzameld en overgedragen aan onze systemen:

 • Ingevoerde zoekbegrippen
 • Frequentie waarmee pagina’s worden opgeroepen
 • De mate waarin functies van websites worden benut

De op deze manier verzamelde gegevens over gebruikers worden door technische instellingen voorzien van een pseudoniiem. Een toewijzing van de gegevens aan de oproepende gebruiker is daarna niet meer mogelijk.

(iii) Cookies van derde providers zijn cookies die niet door onze webservers, maar door derde providers beschikbaar worden gesteld. Hiertoe behoort bijvoorbeeld de integratie van de ‘Vind ik leuk’ knop. Als deze wordt aangeklikt archiveert Facebook een ‘eigen’ cookie in de browser van de gebruiker. Cookies van derde providers kunnen door ons nooit gezocht en/of geëvalueerd worden.

Voor het gebruik van dergelijke cookies zijn alleen de derde providers verantwoordelijk; wij zijn niet in staat om het gebruik en de verwerking ervan te beïnvloeden; het plaatsen van cookies van derde providers kunt u verhinderen door de in punt VII.3 en punt VIII beschreven maatregel.

1. Doel en wettelijke basis

Het doel van technisch noodzakelijke cookies is om het gebruik van websites eenvoudiger te maken voor de gebruikers. Sommige functies van onze internetsite kunnen zonder de inzet van cookies niet worden aangeboden. Voor deze is het vereist dat de browser ook nadat er een andere pagina wordt opgeroepen opnieuw wordt herkend. Voor de volgende toepassingen hebben wij technisch noodzakelijke cookies nodig: ·

 • Overname van taalinstellingen
 • Markeren van zoekbegrippen
 • Login informatie

De door technisch noodzakelijke cookies verzamelde gebruikersgegevens worden niet gebruikt om gebruikersprofielen aan te maken. De wettelijke basis voor de inzet van technisch noodzakelijke cookies is art. 6 lid 1 lit. b DSGVO, voor zover de mogelijkheid van het creëren van een persoonlijke referentie naar de gebruiker bestaat en de inzet vereist is met als doel onze web- en/of online aanbiedingen in de zin van de vervulling van een contract beschikbaar te stellen, en verder art. 6 lid 1 lit. f DSGVO, aangezien de inzet ook gebeurt om een gerechtvaardigd belang te beschermen met als doel onze web- en/of online aanbiedingen beschikbaar te stellen.

Het gebruik van analyse cookies gebeurt met als doel de kwaliteit van onze website en de inhoud ervan te verbeteren. Aan de hand van de analyse cookies komen wij te weten hoe de website wordt gebruikt en kunnen zo ons aanbod voortdurend optimaliseren (zie boven). De wettelijke basis voor de verwerking van persoonlijke gegevens met gebruik van analyse cookies is, voor zover de mogelijkheid van het creëren van een persoonlijke referentie naar de gebruiker bestaat, in het geval van een toestemming van de gebruiker art. 6 lid 1 lit. a DSGVO. Als analyse cookies worden gebruikt om pseudonieme evaluaties op te stellen, dan is wettelijke basis art. 6 lid 1 lit. f DSGVO (bescherming van gerechtvaardigde belangen) resp. § 15 lid 3 Telemediengesetz (TMG, Duitse wet op telemedia).

2. Verwijderen van gegevens en opslagduur

Cookies worden opgeslagen op het betreffende eindapparaat van de gebruiker (smart device/PC) en van daar overgedragen aan onze websites. Er wordt een onderscheid gemaakt tussen zogenaamde permanente cookies en sessie cookies. Sessie cookies worden opgeslagen gedurende een browsersessie en verwijderd als de browser wordt afgesloten. Permanente cookies worden niet verwijderd als de browsersessie wordt afgesloten, maar gedurende een langere periode opgeslagen op het eindapparaat van de gebruiker.

3. Mogelijkheid van herroeping en opheffing

Bij de oproep van onze website worden de gebruikers door een infobanner geïnformeerd over het gebruik van cookies en wordt naar deze verklaring inzake gegevensbescherming verwezen. Via de banner wordt daarbij ook de toestemming van de gebruiker voor de verwerking van de in dit kader gebruikte persoonlijke gegevens ingewonnen.

Als gebruiker heeft u de volle controle over het gebruik en de opslag van cookies. Door een wijziging van de instellingen in uw internetbrowser kunt u de overdracht van cookies in het algemeen deactiveren of beperken. Reeds opgeslagen cookies kunt u op elk moment verwijderen. Dit kan ook automatisch gebeuren. Als cookies voor onze website worden gedeactiveerd, dan kunnen mogelijkerwijs niet meer alle functies van de website in de volle omvang worden benut. Meer informatie over het gebruik van cookies vindt u op http://www.meine-cookies.org / of youronlinechoices.com .

Tegen een gebruik van cookies voor het aanmaken van pseudonieme gebruikersprofielen (zie boven bij analyse cookies) kunt u op elk moment met gevolgen voor de toekomst bezwaar maken; u kunt uw herroepingsrecht uitoefenen via de infobanner of via de genoemde instellingsmogelijkheden van uw browser.

VIII. Webanalyse

Om onze websites te optimaliseren en aan te passen aan de veranderende gewoontes en technische voorwaarden van onze gebruikers, zetten wij tools voor de zogenaamde webanalyse in. Daarbij meten wij bijv. welke elementen door de gebruikers worden bezocht, of de gezochte informatie gemakkelijk te vinden is enz. Deze informatie kan überhaupt pas worden geïnterpreteerd en wordt pas dan veelzeggend, wanneer naar een grotere groep van gebruikers wordt gekeken. Daarvoor worden de verzamelde gegevens geaggregeerd, d.w.z. samengevoegd tot grotere eenheden.

Zo kunnen wij het design van pagina’s aanpassen of inhoud optimaliseren, wanneer wij bijvoorbeeld vaststellen dat een relevant aandeel van de bezoekers nieuwe technologieën gebruikt of bestaande informatie niet of maar moeilijk vindt.

Op onze web- en online aanbiedingen voeren wij de volgende analyses uit resp. zetten wij de volgende webanalyse tools in:

1. Analyse van log-gegevens

Een gebruik van log-gegevens voor analysedoeleinden gebeurt uitsluitend op anonieme basis, en deze worden met name niet gekoppeld aan persoonlijke gegevens die verwijzen naar de gebruiker en/of aan een IP-adres of een cookie. Een dergelijke analyse van log-gegevens valt daarom niet onder de juridische bepalingen inzake gegevensbescherming van DSGVO.

2. Google Analytics

Voor de analyse van het gebruik van de website gebruiken wij de webanalysediensten ‘Google Analytics’ van de firma Google (1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA; ‘Google’). Google Analytics gebruikt ‘cookies’, die een analyse van het gebruik van de website door onze klanten op pseudonieme en/of anonieme basis mogelijk maken.

De door de cookie gegenereerde informatie over uw gebruik van de website wordt overgedragen aan een server van Google in de VS en daar opgeslagen. In het geval van activering van de IP-anonimisering op deze website wordt uw IP-adres echter door Google binnen de lidstaten van de Europese Unie of in andere verdragsstaten van het Verdrag over de Europese Economische Ruimte vóór de overdracht afgekort. Alleen in geval van uitzonderingen wordt het volledige IP-adres overgedragen aan een server van Google in de VS en daar afgekort. Google benut de genoemde informatie om het gebruik van de website in onze opdracht te evalueren, om verslagen over de activiteiten op de website samen te stellen en om verdere, met het gebruik van de website en het internet samenhangende, diensten te verlenen aan de exploitant van de website. Het, in het kader van Google Analytics, door uw browser overgedragen IP-adres wordt niet samengevoegd met andere gegevens van Google.

U kunt de opslag van de cookies verhinderen door een instelling van uw browser software; wij wijzen u er echter op dat u in dit geval eventueel niet alle functies van onze website in hun volledige omvang kunt benutten. Indien u een evaluatie door Google Analytics niet zou wensen, dan heeft u de volgende mogelijkheden:

 • De registratie door Google Analytics kunt u verhinderen door op de volgende link te klikken. Er wordt een Opt-Out cookie geplaatst, die de toekomstige registratie van uw gegevens door Google Analytics bij het bezoek aan deze website verhindert: http://tools.google.com/dlpage/gaoptout Opmerking: wanneer u uw cookies verwijdert, dan heeft dit tot gevolg dat ook de Opt-Out cookie wordt verwijderd en evt. door u opnieuw moet worden geactiveerd.
 • U kunt bovendien de registratie van de door de Google Analytics cookie gegenereerde en de overdracht van op uw gebruik van de website betrekking hebbende gegevens (incl. uw IP-adres) aan Google en de verwerking van deze gegevens door Google verhinderen door de onder de volgende link ( http://tools.google.com/dlpage/gaoptout ) beschikbare browser PlugIn te downloaden en installeren.

Wij gebruiken Google Analytics om gegevens uit AdWords en de Double-Click cookie te evalueren voor statistische doeleinden. Mocht u dit niet wensen, dan kunt u dit via ‘Advertentie-instellingen beheren’ ( http://www.google.com/settings/ads/onweb/) deactiveren.

3. Matomo (PIWIK)

Voor de analyse van het gebruik van onze website gebruiken wij daarnaast de webanalyse tool ‘Matomo’ (voormalig PIWIK). Bij Matomo wordt de door de cookie gegenereerde informatie over gebruikers overgedragen aan onze server in Europa en opgeslagen voor doeleinden van gebruiksanalyse. De door de cookie gegenereerde informatie over uw gebruik van onze website wordt niet doorgegeven aan derden. Indien u de inzet van cookies en/of een evaluatie door Matomo niet zou wensen, dan heeft u de volgende mogelijkheden:

 • De registratie door Matomo kunt u verhinderen door op de volgende link te klikken. Er wordt een Opt-Out cookie geplaatst, die de toekomstige registratie van uw gegevens door Matomo bij het bezoek aan deze website verhindert (het kan echter zijn dat u in dit geval niet alle functies van deze website in de volle omvang kunt benutten): https://matomo.org/docs/privacy/

Nota bene: wanneer u uw cookies verwijdert, dan heeft dit tot gevolg dat ook de Opt-Out cookie wordt verwijderd en evt. door u opnieuw moet worden geactiveerd.

IX. Newsletter / Reclame / Social Media Plugins

Op onze web- en online aanbiedingen bieden wij bovendien de mogelijkheid om zich te registreren voor onze newsletter; er worden eveneens reclame tools en social media plugins ingezet. In detail:

1. Registratie voor de newsletter

Wanneer u zich wilt abonneren op de door ons aangeboden newsletter, dan hebben wij van u een geldig e-mailadres nodig. Om te kunnen controleren of u de eigenaar van het vermelde e-mailadres bent resp. de eigenaar daarvan akkoord gaat met de ontvangst van de newsletter, verzenden wij na de eerste stap van de registratie een geautomatiseerde e-mail aan het vermelde e-mailadres (zgn. Double Opt-In). Pas na bevestiging van de registratie voor de newsletter via een link in de bevestigings-e-mail nemen wij het vermelde e-mailadres op in onze verdeler. Naast het e-mailadres en de opgaven voor de bevestiging van de registratie verzamelen wij geen verdere gegevens.

De verwerking van uw gegevens gebeurt uitsluitend met als doel de verzending van de newsletter waarop u zich heeft geabonneerd. Wettelijke basis voor deze verwerking is art. 6 lid 1 lit. b DSGVO. U kunt zich op elk moment uitschrijven voor de newsletter; daarnaast gelden de uiteenzettingen over het herroepingsrecht van de toestemming onder punt IV.3.

2. Gebruik van persoonlijke gegevens voor reclame en marketing / klantenquêtes

Een gebruik van uw persoonlijke gegevens met het oog op reclame en of marketing en het houden van enquêtes over klanttevredenheid gebeurt alleen als daar toestemming voor is verleend of als er een andere wettelijke basis voorligt, die reclame en of marketing toelaat ook zonder dat daar toestemming voor is gegeven.

Wettelijke basis voor reclame- en/of marketingacties op grond van een uitdrukkelijke toestemming is art. 6 lid 1 lit. a DSGVO; in diezelfde zin gelden de uiteenzettingen onder punt IV. Voor reclame- en/of marketingacties via e-mail met als doel de directe reclame voor eigen gelijkaardige waren of dienstverleningen is wettelijke basis § 7 lid 3 UWG (Duitse wet op ongeoorloofde reclame); dit veronderstelt dat wij (i) uw e-mailadres hebben ontvangen in het kader van de verkoop van een waar of dienstverlening, (ii) u geen bezwaar heeft gemaakt tegen het gebruik van uw e-mailadres met directe reclame als doel en (iii) wij u bij het verkrijgen van het e-mailadres en bij elk gebruik helder en duidelijk erop wijzen dat u op elk moment bezwaar kunt maken tegen een dergelijk gebruik van uw e-mail (voor het herroepingsrecht zie punt XI.6).

3. Google Remarketing

Wij gebruiken de Remarketing technologie van Google Inc. (1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA; ‘Google’). Dankzij deze technologie worden gebruikers die onze internetsites en/of onze online diensten al bezocht en belangstelling voor het aanbod getoond hebben, door doelgerichte reclame op de pagina’s van het Google partner netwerk opnieuw aangesproken. De reclame verschijnt door de inzet van cookies. Met behulp van de cookies kan het gebruikersgedrag bij het bezoek aan de website geanalyseerd en vervolgens voor doelgerichte productaanbevelingen en op belangstelling gebaseerde reclame gebruikt worden.

Wanneer u geen op belangstelling gebaseerde reclame wilt ontvangen, dan kunt u het gebruik van cookies door Google voor deze doeleinden deactiveren door de pagina https://www.google.de/settings/ads/onweb op te roepen. Alternatief kunnen gebruikers het gebruik van cookies door derde providers deactiveren door de deactiveringspagina van het netwerk reclame initiatief op te roepen http://optout.networkadvertising.org/?c=1 .

Door het gebruik van onze aanbiedingen verklaart u zich akkoord met de bewerking van de over u verzamelde gegevens door Google op de hier beschreven manier en voor het hiervoor genoemd doeleinde. Wij wijzen erop dat Google eigen richtlijnen inzake gegevensbescherming hanteert, die onafhankelijk zijn van de onze. Wij aanvaarden geen verantwoordelijkheid of aansprakelijkheid voor deze richtlijnen en procedures.

4. Op belangstelling gebaseerde online reclame

In het kader van de optimalisering van onze online reclame, door het anonieme verzamelen en verwerken van u gebruiksgedrag met het oog op geprognosticeerde interesses, werken wij samen met de dienstverlener Delta Projects Deutschland GmbH. Hiervoor plaatst onze partner in onze opdracht cookies op uw computer (zie boven punt VII) om anoniem uw gebruiksgegevens te registreren, wanneer u onze website bezoekt of onze online reclame aanklikt. Op deze manier kunnen wij het gebruik van online reclame analyseren en op uw computer reclame laten verschijnen, als die voor u interessant zou kunnen zijn en overeenkomt met uw voorliefdes. Daarbij worden in geen geval persoonlijke gegevens (zoals naam, adres, e-mailadres) opgeslagen. IP-adressen worden geanonimiseerd, zodat een persoonlijke referentie is uitgesloten.

Op belangstelling gebaseerde online reclame wordt aangeleverd door de genoemde dienstverlener. Wanneer u geen reclame meer wilt ontvangen die verschijnt op basis van gebruik, dan kunt u het verzamelen van gegevens deactiveren door de cookies uit te schakelen (zie hiervoor uitleg onder punt VII.3) of door een Opt-Out cookie te plaatsen.

5. Sociale netwerken / Social Media Plug-ins

Wij hebben op onze websites knoppen (‘plug-ins’) van verschillende sociale netwerken geïntegreerd. Met deze plug-ins worden verschillende functies beschikbaar gesteld, waarvan het onderwerp en de omvang worden bepaald door de exploitanten van de sociale netwerken. Voor een betere bescherming van uw persoonlijke gegevens hanteren wij een 2-klik procedure. Door activering van de knop vlak naast de betreffende plug-in wordt deze geactiveerd, wat wordt gemarkeerd door de kleurverandering van de plug-in van grijs naar gekleurd. Daarna kunt u de plug-in benutten door een klik op de knop van de plug-in. Houd er rekening mee dat het IP-adres van uw browsersessie met uw eigen profiel bij het betreffende sociale netwerk kan worden gekoppeld, wanneer u op dat moment daar bent aangemeld (ingelogd). Uw bezoek aan onze website met uw profiel kan eveneens bij het sociale netwerk worden gekoppeld, wanneer dit u via een vroeger ooit geplaatste, op uw computer nog voorhanden cookie van het sociale netwerk opnieuw herkend.

Gelieve er rekening mee te houden dat wij niet provider van de sociale netten zijn en geen invloed hebben op de gegevensverwerking door de betreffende providers. Meer informatie over de omgang met gegevens vindt u onder de volgende links resp. adressen:

5.1. Facebook

Binnen ons online aanbod wordt de zogenaamde "Facebook-pixel" van het sociale netwerk Facebook, dat wordt beheerd door Facebook Inc., 1 Hacker Way, Menlo Park, CA 94025, USA, of als u in de EU woont, Facebook Ireland Ltd., 4 Grand Canal Square, Grand Canal Harbour, Dublin 2, Ierland, gebruikt. De Facebook remarketing tag die op deze pagina is geïmplementeerd, de "Facebook-pixel", kan het gedrag evalueren van bezoekers die vanuit een Facebook advertentie op deze website terecht zijn gekomen. Dit kan gebruikt worden om Facebook advertenties te verbeteren en deze gegevens worden verzameld en opgeslagen door Facebook. De verzamelde gegevens kunnen niet door ons worden bekeken, maar kunnen alleen voor reclamedoeleinden worden gebruikt. Cookies worden ook ingesteld door het gebruik van de Facebook-pixelcode. Door gebruik te maken van de Facebook-pixel wordt het bezoek aan deze website gecommuniceerd naar Facebook, zodat bezoekers passende advertenties op Facebook te zien krijgen. Als u een Facebook-account heeft en bent aangemeld, wordt uw bezoek aan deze website gekoppeld aan uw Facebook-gebruikersaccount. Met behulp van de Facebook-pixel zorgen we er ook voor dat onze Facebook-advertenties overeenkomen met de potentiële interesse van de gebruikers en niet storend overkomen. Met behulp van de Facebook-pixel kunnen we ook de effectiviteit van Facebook-advertenties voor statistische en marktonderzoeksdoeleinden volgen door te kijken of gebruikers na het klikken op een Facebook-advertentie naar onze website zijn doorverwezen (zogenoemde "conversie"). Uw bezoek aan deze website wordt momenteel geregistreerd door de Facebook-pixel.

Voor meer informatie over de verzameling en het gebruik van deze informatie door Facebook en uw rechten en keuzes met betrekking tot de bescherming van uw privacy in dit verband, zie de privacy-bepalingen van Facebook op https://www.facebook.com/about/privacy/. U kunt ook de remarketingfunctie "Custom Audiences" deactiveren op https://www.facebook.com/settings/?tab=ads#_=_. Hiervoor moet u ingelogd zijn bij Facebook.

Tracking via Facebook Pixel op deze website is ingeschakeld. Klik hier om tracking te deactiveren

Op onze pagina’s zijn plug-ins van het sociale netwerk Facebook, 1601 South California Avenue, Palo Alto, CA 94304, USA geïntegreerd. De Facebook plug-ins herkent u aan het Facebook logo of de ‘Like button’ (‘Vind ik leuk’) op onze pagina. Een overzicht van de Facebook plug-ins vindt u hier: http://developers.facebook.com/docs/plugins/ . Wanneer u de plug-in activeert, dan wordt via de plug-in een directe verbinding tussen uw browser en de Facebook server gemaakt. Facebook krijgt daardoor de informatie, dat u met uw IP-adres onze pagina heeft bezocht. Wij wijzen erop dat wij als provider van de pagina’s geen kennis van de inhoud van de overgedragen gegevens en het gebruik daarvan door Facebook krijgen, en dat wij niet verantwoordelijk zijn voor de gegevensverwerking door Facebook. Meer informatie hierover vindt u in de verklaring inzake gegevensbescherming van Facebook op http://nl-nl.facebook.com/policy.php .

5.2. LinkedIn

Op onze pagina’s zijn functies van het sociale netwerk ‘LinkedIn’ geïntegreerd. Deze functies worden aangeboden door LinkedIn Ireland Limited, 77 Sir John Rogerson’s Quay, Dublin 2, Ierland. Daarbij worden ook gegevens overgedragen aan LinkedIn. Wij wijzen erop dat wij als provider van de pagina’s geen kennis van de inhoud van de overgedragen gegevens en het gebruik daarvan door LinkedIn krijgen. Meer informatie hierover vindt u in de verklaring inzake gegevensbescherming van LinkedIn op http://www.linkedin.com/static?key=privacy_policy .

5.3. Xing

Op onze pagina’s zijn functies van de dienst ‘Xing’ geïntegreerd, die wordt geëxploiteerd door XING AG, Gänsemarkt 43, D-20354 Hamburg. Wanneer u de plug-in activeert en benut, dan maakt uw browser een rechtstreekse verbinding met de servers van Xing. De inhoud van de plug-in wordt door Xing rechtstreeks overgedragen aan uw browser en door deze geïntegreerd in de website. Door de activering van de plugin ontvangt Xing de informatie dat u de betreffende pagina van onze internetpresentatie heeft opgeroepen. Als u bent ingelogd bij Xing, dan kan Xing het bezoek toewijzen aan uw Xing account. Doel en omvang van het verzamelen van gegevens en de verdere verwerking en het gebruik van de gegevens door Xing en uw rechten en instellingsmogelijkheden in dezen om uw privé sfeer te beschermen kunt u afleiden uit de informatie inzake gegevensbescherming van Xing.

X. Contactformulier en e-mail contact

Op onze internetsite vindt u een contactformulier, dat de gebruiker kan benutten om elektronisch contact met ons op te nemen. Als de gebruiker een beroep doet op deze mogelijkheid, dan worden de in het invoerveld ingevoerde gegevens aan ons overgedragen en opgeslagen. Deze gegevens zijn:

 • Firma*
 • Grootte van de vloot
 • Voornaam*
 • Achternaam*
 • Tijden voor bereikbaarheid
 • Telefoonnummer*
 • E-mail*
 • Veld voor mededelingen*
 • Postcode*
 • Land *

Verplichte opgaven die nodig zijn met het oog op de registratie, zijn door een sterretje gemarkeerd als verplicht veld (ook in het invoerveld).

Op het moment van de verzending van het bericht worden bovendien de volgende gegevens verwerkt en opgeslagen:

 • Het IP-adres van de gebruiker
 • Datum en tijd van de verzending

Alternatief kan contact worden opgenomen via het op onze website vermelde e-mailadres. In dit geval worden de met de e-mail overgedragen persoonlijke gegevens van de gebruiker opgeslagen. De gegevens worden in geen geval overgedragen aan derden, tenzij wij voor de behandeling van de aanvraag op hen een beroep moeten doen.

1. Doel en wettelijke basis

De gegevens worden uitsluitend verwerkt om de betreffende aanvraag resp. de wens van de gebruiker te behandelen. De overige tijdens het verzendingsproces verzamelde gegevens dienen ertoe om een misbruik van het contactformulier te verhinderen en de veiligheid van onze systemen voor informatietechnologie te garanderen.

Voor zover de gegevensverwerking gebeurt met als doel de vervulling van een opdracht of een aanvraag van een klant, is wettelijke basis voor de verwerking van de gegevens art. 6 lid 1 lit. b DSGVO, om het even of er contact werd opgenomen via het contactformulier of per e-mail. Als er een toestemming van de gebruiker voorligt, dan is art. 6 lid 1 lit. a DSGVO de wettelijke basis voor de verwerking. Wettelijke basis voor het verzamelen van aanvullende gegevens bij het verzendingsproces is art. 6 lid 1 lit. f. DSGVO; het gerechtvaardigde belang ligt hier in de preventie van misbruik en het verzekeren van de veiligheid van het systeem (vgl. punt VI.1).

2. Verwijderen van gegevens en opslagduur

De gegevens worden in principe verwijderd, zodra ze voor het doel waarvoor ze werden verzameld niet meer vereist zijn. Voor de persoonlijke gegevens uit het invoerveld van het contactformulier en die per e-mail werden verzonden, is dit dan het geval, wanneer de betreffende communicatie met de gebruiker beëindigd en/of de aanvraag van de gebruiker vervolgens beantwoord werd. De communicatie is dan beëindigd resp. er is sprake van een afsluitende beantwoording, wanneer uit de omstandigheden kan worden afgeleid dat de kwestie definitief is opgehelderd. In plaats van de verwijdering komt een opslag met blokkering, voor zover een verdere opslag van de gegevens om de in punt III.4 genoemde redenen is vereist.

De tijdens het verzendingsproces aanvullend verzamelde persoonlijke gegevens worden eveneens verwijderd, zodra ze voor het bereiken van het doel van het verzamelen niet meer zijn vereist.

3. Mogelijkheid van herroeping en opheffing

De gebruiker heeft op elk moment de mogelijkheid om de communicatie met ons af te breken en/of zijn aanvraag terug te trekken en bezwaar te maken tegen een gebruik van zijn gegevens voor dat doel. In een dergelijk geval kan de communicatie niet worden voortgezet. Alle persoonlijke gegevens die in het kader van het opnemen van contact werden opgeslagen, worden in dit geval verwijderd, onder voorbehoud van een verdere opslag van de gegevens om de in punt IV.6 genoemde redenen.

XI. Rechten van betrokkenen

De gebruiker heeft volgens DSGVO als betrokkene met name de volgende rechten:

1. Recht op informatie (art. 15 DSGVO)

U heeft het recht om informatie daarover te verlangen of wij persoonlijke gegevens over uw persoon verwerken of niet. Als een verwerking van persoonlijke gegevens over uw persoon door onze onderneming plaatsvindt, dan heeft u recht op informatie over:

 • de doeleinden van de verwerking;
 • de categorieën van persoonlijke gegevens (soort gegevens) die worden verwerkt;
 • de ontvangers of categorieën van ontvangers aan wie uw persoonlijke gegevens bekendgemaakt of nog bekendgemaakt moeten worden; dit geldt met name wanneer gegevens bekendgemaakt of bekendgemaakt moeten worden aan ontvangers buiten het geldigheidsgebied van DSGVO;
 • de geplande opslagduur, voor zover mogelijk; indien informatie over de opslagduur niet mogelijk is, dan moeten in elk geval de criteria voor het vastleggen van de opslagduur (bijv. wettelijke bewaringstermijnen e.d.) worden meegedeeld;
 • uw recht op kennisgeving en verwijdering van de u betreffende gegevens inclusief het recht op beperking van de bewerking en/of de mogelijkheid om bezwaar te maken (zie hiervoor ook de volgende punten);
 • het bestaan van een recht om bezwaar te maken bij een inspectiedienst;
 • de herkomst van de gegevens, indien persoonlijke gegevens niet rechtstreeks bij u werden verzameld.

U heeft verder recht op informatie of uw persoonlijke gegevens voorwerp van een geautomatiseerde beslissing in de zin van art. 22 DSGVO zijn, en indien dit het geval is, welke beslissingscriteria ten grondslag liggen aan een dergelijke geautomatiseerde beslissing (logica) resp. welke uitwerkingen en draagwijdte de geautomatiseerde beslissing voor u kan hebben.

Als persoonlijke gegevens worden overgedragen naar een derde land buiten het toepassingsgebied van DSGVO, dan heeft u recht op informatie of, en indien ja, op grond van welke garanties een redelijk beschermingsniveau in de zin van art. 45, 46 DSGVO bij de ontvanger van de gegevens in het derde land is verzekerd.

U heeft het recht om een kopie van uw persoonlijke gegevens te verlangen. Kopieën van gegevens stellen wij in principe in elektronische vorm ter beschikking, voor zover u niets anders heeft vermeld. De eerste kopie is kosteloos, voor verdere kopieën kan een billijke vergoeding worden gevraagd. De beschikbaarstelling gebeurt onder voorbehoud van de rechten en vrijheden van andere personen, die door de overdracht van de kopie van gegevens kunnen worden benadeeld.

2. Recht op rechtzetting (art. 16 DSGVO)

U heeft het recht om van ons de rechtzetting van uw gegevens te verlangen, indien deze onjuist, niet van toepassing en/of onvolledig zouden zijn; het recht op rechtzetting omvat het recht op volledigheid door aanvullende verklaringen of mededelingen. Een rechtzetting en/of aanvulling moet onverwijld – d.w.z. zonder talmen of dralen door schuld – plaatsvinden.

3. Recht op verwijdering (art. 17 DSGVO)

U heeft het recht om een verwijdering van uw persoonlijke gegevens te verlangen, indien

 • de persoonlijke gegevens voor de doeleinden waarvoor ze werden verzameld en verwerkt, niet langer zijn vereist;
 • de gegevensverwerking gebeurt op grond van een door u verleende toestemming en u de toestemming heeft herroepen, voor zover er geen andere wettelijke basis bestaat voor de gegevensverwerking;
 • u bezwaar heeft gemaakt tegen een gegevensverwerking conf. art. 21 DSGVO en er geen prioritaire gerechtvaardigde redenen voorliggen voor een verdere verwerking;
 • u bezwaar heeft gemaakt tegen een gegevensverwerking met als doel directe reclame conf. art. 21 lid 2 DSGVO;
 • uw persoonlijke gegevens onrechtmatig werden verwerkt;
 • het gegevens van een kind betreft, die werden verzameld in verband met diensten van de informatiemaatschappij conf. art. 8 lid 1 DSGVO.

Een recht op verwijdering van persoonlijke gegevens bestaat niet, indien

 • het recht op vrije meningsuiting en informatie dit verlangen in de weg staat;
 • de verwerking van persoonlijke gegevens is vereist (i) voor het vervullen van een juridische verplichting (bijv. wettelijke bewaringsplichten), (ii) voor het waarnemen van publieke taken en belangen volgens recht van de Unie en/of de lidstaten (hiertoe behoren ook belangen op het gebied van publieke gezondheid) of (iii) voor archiverings- en/of onderzoeksdoeleinden;
 • de persoonlijke gegevens zijn vereist voor het doen gelden, uitoefenen of verdedigen van wettige aanspraken.

De verwijdering moet onverwijld – d.w.z. zonder talmen of dralen door schuld – plaatsvinden. Als persoonlijke gegevens door ons openbaar zijn gemaakt (bijv. op het internet), dan moeten wij er in het kader van het technisch mogelijke en redelijke voor zorgen dat ook derde gegevensverwerkers worden geïnformeerd over de vraag om verwijdering, inclusief de verwijdering van links, kopieën en/of replicaties.

4. Recht op beperking van de verwerking (art. 18 DSGVO)

U heeft het recht om de verwerking van uw persoonlijke gegevens in de volgende gevallen te laten beperken:

 • Indien u aangeeft dat de juistheid van uw persoonlijke gegevens niet klopt, dan kunt u van ons verlangen dat uw gegevens voor de duur van de juistheidscontrole voor andere doeleinden niet gebruikt en in zoverre beperkt worden;
 • Bij onrechtmatige gegevensverwerking kunt u in plaats van het verwijderen van gegevens volgens art. 17 lid 1 lit. d DSGVO de beperking van het gebruik van gegevens volgens art. 18 DSGVO verlangen;
 • Indien u uw persoonlijke gegevens nodig heeft om wettige aanspraken te doen gelden, uit te oefenen of te verdedigen, uw persoonlijke gegevens voor het overige echter niet meer nodig zijn, dan kunt u van ons de beperking van de verwerking tot de voornoemde doeleinden van rechtsvervolging verlangen;
 • Indien u bezwaar heeft gemaakt tegen een gegevensverwerking volgens art. 21 lid 1 DSGVO en het staat nog niet vast of onze belangen bij een verwerking hoger wegen dan uw belangen, dan kunt u verlangen dat uw gegevens voor de duur van de controle niet voor andere doeleinden gebruikt en in zoverre beperkt worden.

Persoonlijke gegevens waarvan de verwerking op uw vraag werd beperkt, mogen – onder voorbehoud van de opslag – alleen nog worden verwerkt (i) met uw toestemming, (ii) om wettige aanspraken te doen gelden, uit te oefenen of te verdedigen, (iii) ter bescherming van de rechten van andere natuurlijke of juridische personen, of (iv) om redenen van een belangrijk publiek belang. Als een verwerkingsbeperking wordt opgeheven, dan wordt u hier van tevoren over geïnformeerd.

5. Recht op overdraagbaarheid van gegevens (art. 20 DSGVO)

U heeft – onder voorbehoud van de volgende regelingen – het recht om de afgifte van de u betreffende gegevens in een gangbaar elektronisch, machine leesbaar gegevensformaat te verlangen. Het recht op gegevensoverdracht houdt het recht in om gegevens over te dragen aan een andere verantwoordelijke; op vraag zullen wij – voor zover technisch mogelijk – gegevens daarom rechtstreeks overdragen aan de door u aangewezen of nog aan te wijzen verantwoordelijke. Het recht op gegevensoverdracht bestaat alleen voor door u beschikbaar gestelde gegevens, en veronderstelt dat de verwerking gebeurt op basis van een toestemming of voor de uitvoering van een contract en met behulp van een geautomatiseerde procedure. Het recht op gegevensoverdracht volgens art. 20 DSGVO laat het recht op het verwijderen van gegevens volgens art. 17 DSGVO onaangetast. De gegevensoverdracht gebeurt onder voorbehoud van de rechten en vrijheden van andere personen, wier rechten door de gegevensoverdracht kunnen worden aangetast.

6. Herroepingsrecht (art. 21 DSGVO)

In het geval van een verwerking van persoonlijke gegevens om taken waar te nemen die liggen in het publiek belang (art. 6 lid 1 lit. e DSGVO) of voor het waarnemen van gerechtvaardigde belangen (art. 6 lid 1 lit. f DSGVO), kunt u op elk moment met gevolgen voor de toekomst bezwaar maken tegen de verwerking van de u betreffende persoonlijke gegevens. In het geval van bezwaar moeten wij elke verdere verwerking van uw gegevens voor de voornoemde doeleinden achterwege laten, tenzij,

 • er dwingende, beschermenswaardige redenen voorliggen voor een verwerking die hoger wegen dan uw belangen, rechten en vrijheden, of
 • de verwerking is vereist voor het doen gelden, uitoefenen of verdedigen van wettige aanspraken.

Tegen een gebruik van uw gegevens met het oog op directe reclame kunt u op elk moment met gevolgen voor de toekomst bezwaar maken; dit geldt ook voor een profiling, voor zover dit verband houdt met directe reclame. In het geval van bezwaar moeten wij elke verdere verwerking van uw gegevens met als doel directe reclame achterwege laten.

7. Verbod op geautomatiseerde beslissingen / profiling (art. 22 DSGVO)

Beslissingen die voor u gerechtelijke gevolgen met zich meebrengen of u aanzienlijk benadelen, mogen niet worden gebaseerd op een geautomatiseerde verwerking van persoonlijke gegevens – inclusief een profiling. Dit geldt niet, indien de geautomatiseerde beslissing

 • vereist is voor de afsluiting of de vervulling van een contract met u,
 • op grond van wetgeving van de Unie of van de lidstaten is toegelaten, voor zover deze rechtsvoorschriften redelijke maatregelen ter bescherming van de rechten en vrijheden en van de gerechtvaardigde belangen van uw persoon inhouden, of
 • wordt genomen met uw uitdrukkelijke toestemming.

Beslissingen die uitsluitend zijn gebaseerd op een geautomatiseerde verwerking van bijzondere categorieën van persoonlijke gegevens, zijn in principe niet toegelaten, tenzij art. 22 lid 4 in combinatie met art. 9 lid 2 lit. a of lit. g DSGVO van toepassing zijn en er adequate maatregelen ter bescherming van de rechten & vrijheden en van de gerechtvaardigde belangen van uw persoon werden getroffen.

8. Mogelijkheden van rechtsbescherming / Recht tot het indienen van een klacht bij een inspectiedienst

In het geval van klachten kunt u zich op elk moment wenden tot de bevoegde inspectiedienst van de Unie of de lidstaten. Voor onze onderneming is de in punt II genoemde inspectiedienst bevoegd.